חברי דירקטוריון

ראובן קרופיק

יו"ר הדירקטוריון החל מיום 28.7.2020

דליה לב

מכהנת כדח"צ (חוק החברות) מיום 12.4.2018

רונית אברמזון-רוקח

מכהנת כדח"צ (חוק החברות) מיום 5.2.2018

נעם הנגבי

מכהן כדח"צ (נב"ת 301) מיום 6.10.2019

דוד אבנר

מכהן כדח"צ (חוק החברות) מיום 4.9.2019

דוד צביליחובסקי

מכהן כדירקטור מיום 25.9.2019

ישראל טראו

מכהן כדירקטור מיום 24.11.2020

רונית שוורץ

מכהנת כדירקטורית מיום 23.11.2021

יואל מינץ
מכהן כדח"צ (נב"ת 301) מיום 25.11.2021