בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2019

15.08.19
 

הרווח הנקי הסתכם ב-871 מיליון ש"ח ומשקף תשואה להון של 9.3% הכנסות מימון מפעילות שוטפת עלו ב-4.1% ביחס לרבעון המקביל סך תיק האשראי לדיור עלה ב-5.3% ביחס לסוף שנת 2018

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2019:

 • הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב-871 מיליון ש"ח בהשוואה ל-920 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-5.3%.
 • ללא רווח ההון נטו בגין ישראכרט* בסך 137 מיליון ש"ח והעלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, הסתכם הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2019 ב-800 מיליון ש"ח.
 • שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השני של שנת 2019 ל-9.3% בהשוואה ל-10.5% ברבעון המקביל אשתקד.
 • ללא רווח ההון נטו בגין ישראכרט* והעלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, שיעור תשואת הרווח הנקי להון העצמי עמד ברבעון השני של שנת 2019 על 8.5%.
 • הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב-2,572 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,470 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 4.1%.
 • יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השני על 57.5% (ללא העלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, עמד יחס היעילות ברבעון על 55.5%) בהשוואה ל-57.6% ברבעון המקביל אשתקד.
 • צמיחה באשראי לדיור – סך תיק האשראי לדיור בישראל הסתכם ב-85.8 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 5.3%.
 • צמיחה באשראי המסחרי - האשראי המסחרי הסתכם ב-38.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 3.2%.
 • צמיחה בסך תיק האשראי - סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-288.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 2.2%.
 • יחס הון עצמי רובד 1 – יחס ההון ליום 30 ביוני 2019 עמד על 11.97%, יותר מיעדי ההון הנדרשים ע"י בנק ישראל ומיעדי ההון של הדירקטוריון.
* רווח הון נטו בסך כ-137 מיליון ש"ח הכולל רווח הון בסך של כ-210 מיליון ש"ח בגין חלק ההשקעה שנמכר ובגין שיערוך יתרת ההשקעה שנותרה בהתאם לשווי המניות למועד ההנפקה ובניכוי הפחתה למחיר השוק בתאריך המאזן בסך של כ-73 מיליון ש"ח.

 

התפתחויות אחרונות

 • ביום ה-15 ליולי 2019 החליט דירקטוריון הבנק, בהמלצת ועדת האיתור שהקים, למנות את מר דב קוטלר למנכ"ל הבא של הבנק במקומו של מר אריק פינטו. מר קוטלר יכנס לתפקיד מנכ"ל הבנק בתאריך 1.10.19 בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים.
 • ביום ה-18 ליולי 2019 האסיפה הכללית אישרה את מינויו מחדש של מר עודד ערן (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק ואת מינויו מחדש של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 של הפיקוח על הבנקים. בנוסף, אישרה האסיפה הכללית את מינויו של דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם לחוק החברות, את מינויו של נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 של הפיקוח על הבנקים, וכן את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק.
 • בחודש יולי 2019 העלו חברות הדירוג הבינלאומיות S&P ו-FITCH את דירוגי הבנק.
 • הבנק ממשיך להעמיק את פעילותו הדיגיטלית ללקוחותיו:
 • במהלך הרבעון השני השיק הבנק את שירות פועלים OPEN – המאפשר פתיחת חשבון בנק מרחוק בתהליך דיגיטלי מלא שנמשך כ-7 דקות.
 • אפליקציית ביט הגיעה לאחרונה לכ-2 מיליון הורדות, בהפרש ניכר מאפליקציות התשלומים האחרות – וזכתה להכרה במובילות המותג בקטגוריה. 
 • במסגרת דוח האחריות התאגידית שפרסם לשנת 2018, ערך הבנק לראשונה מחקר כלכלי חיצוני הבוחן את ההשפעות הכלכליות של הבנק על המשק הישראלי. מהמחקר עלה כי ההשפעה הכוללת של בנק הפועלים על התמ"ג עומדת על 19.5 מיליארד ש"ח שמהווים 1.5% מהתוצר המקומי והלאומי של ישראל. תשלומי המיסים של הבנק ועובדיו מהווים 0.9% מההכנסות הלאומיות ממיסים ואילו פעילות הבנק מייצרת כ- 51,500 משרות במשק.
 • הבנק זכה השנה לדירוג פלטינה פלוס במדד מעלה לשנת 2019 וכן באות הגיוון לשוויון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2019.

 

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2019:

 • הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב-2,572 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,470 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 4.1%.
 • עמלות והכנסות אחרות מפעילות בישראל הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 ב-815 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-842 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 3.2%. 
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 ב-319 מיליון ש"ח, המהווה 0.44% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה ל-90 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה 0.13% מסך האשראי הממוצע לציבור.
 • שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 0.79% ברבעון השני של שנת 2019, בהשוואה ל-0.46% ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 ב-1,992 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,034 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה קיטון של 2.1%. הירידה נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות השכר לאור המשך החיסכון בעלויות כתוצאה מתהליכי ההתייעלות.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 • המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2019 הסתכם ב-454.2 מיליארד ש"ח, לעומת 460.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 1.4%.
 • האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-288.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 2.2%.
 • האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-42.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-44.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 2.8%.
 • הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-85.8 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 5.3%.
 • האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-31.6 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 3.0%.  
 • האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-38.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 3.2%.
 • האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-75.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-71.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 5.3%. בשל הפסקת איחוד ישראכרט בדוחות הכספיים, יתרת האשראי במגזר העסקי ברבעון השני לשנת 2019 כוללת הלוואות שניתנו לקבוצת ישראכרט בסך של כ-3.6 מיליארד ש"ח.
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-352.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-352.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018.
 • הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-188.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-187.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 0.4%.
 • הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-44.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 4.0%.
 • ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-39.5 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2019 בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 5.2%.
 • יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2019 הסתכם לשיעור של 15.27% בהשוואה ליחס בשיעור 14.39% ליום 31 בדצמבר 2018.