הרווח הנקי הסתכם ב-920 מיליון ש"ח; התשואה להון עמדה על 10.5%; תיק האשראי של הבנק גדל ב- 2.5% ביחס לסוף שנת 2017

16.08.18


להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018:

 • הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ב-920 מיליון ש"ח בהשוואה ל-812 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השני של שנת 2018 ל- 10.52% בהשוואה ל-9.51% ברבעון המקביל אשתקד.
 • לנוכח התקדמות תהליכי ההיפרדות של הבנק מהחזקותיו בקבוצת ישראכרט, סווגה פעילות קבוצת ישראכרט החל מהדוחות הכספיים לרבעון זה כ"פעילות מופסקת". לפיכך, הדוחות הוצגו מחדש כך שיתרות מאזניות של נכסים והתחייבויות ותוצאות המיוחסות לפעילות מופסקת מוצגות בנפרד מהפעילות הנמשכת. הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון ב-827 מיליון ש"ח.
 • היקף האשראי - תיק האשראי של הבנק גדל ב-2.5% והסתכם בכ-272.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-265.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017.
 • הפיקדונות הקמעונאיים בישראל גדלו בשיעור של 3.1% והסתכמו בכ-176.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 171.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017.
 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו ב-2,470 מיליון ש"ח בהשוואה
 • ל-2,274 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 8.6%.
 • יחס יעילות - יחס ההוצאות התפעוליות לסך ההכנסות עמד ברבעון השני של השנה על 58.0%. בהשוואה ל- 58.4% ברבעון המקביל אשתקד.
 • יחס הון עצמי רובד 1- ביום 30 ביוני 2018 עמד יחס ההון על 11.16%, שיעור גבוה מהיעד הרגולטורי ויעד הדירקטוריון.
 • ברבעון השני לא הייתה הפרשה נוספת בגין חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים. עד היום הפריש הבנק 365 מיליון דולר בגין החקירה. עם זאת, מטעמי שמרנות ובתיאום עם בנק ישראל, לא הכריז דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד מרווחי הרבעון השני של שנת 2018 במועד אישור הדוחות הכספיים, וזאת מבלי לשנות את מדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק בשיעור של עד 40% מהרווח הנקי הרבעוני.

  
התפתחויות העיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018:

 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 ב-2,470 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,274 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 8.6%. הגידול נבע ברובו משיפור בפעילות העסקית בכלל המגזרים.
 • עמלות והכנסות אחרות מהפעילות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2018 ב-903 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-897 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו ברבעון השני של שנת 2018 ב-90 מיליון ש"ח, 0.13% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה ל-138 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 0.21%, מסך האשראי הממוצע לציבור.
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2018 ב-2,068 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,869 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נבע מהוצאות בגין חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים (כולל הוצאות הפרשי שער בגין שערוך ההפרשה).
 


התפתחות סעיפי המאזן:

 • המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2018 הסתכם בכ-451.4 מיליארד ש"ח, לעומת 454.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, ירידה בשיעור של 0.7%.
 • האשראי לציבור, נטו, הסתכם בכ-272.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-265.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, גידול בשיעור של 2.5%, שנבע בעיקר מעליה באשראי העסקי, באשראי המסחרי ובהלוואות לדיור.
 • האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב- 45.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-45.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, קיטון בשיעור 0.9%.
 • הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-77.5 מיליארד ש"ח לעומת 74.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, עלייה בשיעור 4.5%.
 • האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-31.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.4  מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, ירידה בשיעור של 1.7%.
 • האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-34.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-33.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, עלייה בשיעור של 2.5%.
 • האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-69.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-65.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, עלייה בשיעור של 6.0%.
 • פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-345.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-347.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, ירידה בשיעור של 0.5%.
 • הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו בכ-176.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-171.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, גידול בשיעור של 3.1%.
 • הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו בכ-39.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-38.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, גידול בשיעור של 3.1%.
 • ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-36.7 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2018 בהשוואה ל- 35.9  מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, גידול בשיעור של 2.2%.
 • יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2018 הסתכם לשיעור של 14.64%, בדומה לסוף שנת 2017.
 • יחס מינוף - היחס בין מדידת ההון (הון רובד 1) למדידת החשיפה (סכום החשיפות המאזניות, חשיפות לנגזרים ולעסקות מימון ניירות ערך ופריטים חוץ מאזניים) עמד בסוף הרבעון השני של שנת 2018 על 7.39%.
 • יחס כיסוי נזילות - היחס שבין מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה לתזרים המזומנים היוצא נטו בתרחיש הקיצון, עמד בסוף הרבעון השני של שנת 2018 על 123%.