בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2019

20.11.19


להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019:

 • הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב-736 מיליון ש"ח בהשוואה ל-950 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-22.5%. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השלישי של שנת 2019 ל-7.6% בהשוואה ל-10.7% ברבעון המקביל אשתקד.
 • הבנק רשם ירידת ערך בגין ההשקעה בבנק פוזיטיף בכ-63 מיליון ש"ח. הרווח הנקי ללא השפעה זו הסתכם בכ-798 מיליון ש"ח ומשקף תשואה להון של 8.3%.
 • הרווח ברבעון הושפע גם ממדד שלילי ידוע בשיעור של 0.7% שבגינו נרשמה הוצאה בסך של 76 מיליון ש"ח.
 • חלוקת דיבידנד - הבנק חילק דיבידנד בסך 1 מיליארד ש"ח בגין עודפי ההון שנוצרו כתוצאה ממכירת כ-65% ממניות ישראכרט.
 • יחס הון עצמי רובד 1 - יחס ההון עצמי רובד 1 ליום 30 ספטמבר 2019 עמד על 11.87%.
 • צמיחה באשראי לדיור - סך תיק האשראי לדיור בישראל הסתכם ב-87.3 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 7.2%.
 • צמיחה באשראי המסחרי - האשראי המסחרי הסתכם ב-40.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 6.7%. 
 • צמיחה בסך תיק האשראי - סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-291.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 3.0%.
 

התפתחויות אחרונות:

 • ביום 1 לאוקטובר 2019 נכנס מר דב קוטלר לתפקיד מנכ"ל בנק הפועלים, במקומו של מר אריק פינטו.
 • ביום 24 לספטמבר 2019 החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד במזומן בסך 1 מיליארד ש"ח בגין עודפי ההון שנוצרו כתוצאה ממכירת כ-65% ממניות ישראכרט במהלך הרבעון השני של שנת 2019.
 • במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2019 נכנסו לתפקידם שלושת חברי הדירקטוריון מר דוד אבנר, ד"ר דוד צביליחובסקי ומר נעם הנגבי.
 • ביום 6 לאוקטובר 2019 אישר דירקטוריון הבנק את מינויים של חברי הנהלה חדשים: גב' דלית רביב מונתה למשנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על החטיבה הקמעונאית ונכנסה לתפקידה ביום 13 לנובמבר 2019, מר רם גב מונה למשנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על החטיבה הפיננסית (CFO), מר עמית אוברקוביץ' מונה למשנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על חטיבת משאבי אנוש וייכנס לתפקידו ביום 1 לדצמבר 2019. למינויו של מר גב התקבל אישור הפיקוח על הבנקים.
 

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019:

 • הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-2,387 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,356 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 1.3%.
 • ברבעון השלישי נרשם מדד שלילי ידוע בשיעור של 0.7% בגינו נרשמה הוצאה בסך של 76 מיליון ש"ח, זאת בהשוואה להכנסה בסך של 19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ללא השפעות המדד, הכנסות המימון מפעילות שוטפת היו גדלות בשיעור של 5.4%.
 • עמלות והכנסות אחרות מפעילות בישראל הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2019 ב-826 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-835 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 1.1%.  
 • ברבעון השלישי של שנת 2019 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי, נטו בסך של 40 מיליון ש"ח, המהווה 0.05% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה להוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו בסך 118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה 0.17% מסך האשראי הממוצע לציבור.
 • שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 0.36% ברבעון השלישי של שנת 2019, בהשוואה ל-0.59% ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2019 ב-1,970 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,984 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה קיטון של 0.7%. הירידה נבעה בין היתר מקיטון בהוצאות השכר לאור המשך תהליכי ההתייעלות.
 

התפתחות סעיפי המאזן:

 • המאזן המאוחד ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב-453.3 מיליארד ש"ח, לעומת 460.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 1.6%.
 • האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-291.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 3.0%.
 • האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-42.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-44.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 4.0%.
 • הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-87.3 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 7.2%.
 • האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-31.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 4.4%.   
 • האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-40.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 6.7%. 
 • האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-75.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-71.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 5.0%. בשל הפסקת איחוד ישראכרט, יתרת האשראי כוללת הלוואות שניתנו לקבוצת ישראכרט, אשר נכללו לראשונה החל מהרבעון השני לשנת 2019, בסך של כ-3.6 מיליארד ש"ח. 
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-348.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-352.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 1.2%.
 • הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-187.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-187.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018.
 • הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-43.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 3.3%. 
 • ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-39.2 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השלישי של שנת 2019 בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 4.5%.
 • יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם לשיעור של 15.16% בהשוואה ליחס בשיעור 14.39% ליום 31 בדצמבר 2018.