בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2018

24.05.18

התשואה להון עמדה על 7.2%; הרווח הנקי הסתכם ב- 628 מיליון ש"ח; הרווח בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית הסתכם ב- 688 מיליון ש"ח והתשואה עמדה על 7.9%; תיק האשראי של הבנק גדל ב- 2.0%; הדיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בסך 251 מיליון ש"ח


להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2018:

 • הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם ב- 628 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 767 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
  הרווח הנקי בנטרול ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, אשר עמדה על 60 מיליון ש"ח, הסתכם ברבעון הראשון ב- 688 מיליון ש"ח.  
 • שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון הראשון של שנת 2018 ל- 7.2% בהשוואה ל- 9.2% ברבעון המקביל אשתקד.
  שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי בנטרול ההפרשה בגין חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים עומד ברבעון הראשון על 7.9%.
 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם ב- 2,289 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 2,121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 7.9%.
 • גידול בהיקף האשראי: סך תיק האשראי של הבנק ברבעון הראשון של שנת 2018 גדל ב- 2.0%.
 • שיפור באיכות תיק האשראי: שיעור ה-NPL (אשראי פגום שאינו צובר הכנסות ריבית) מסך האשראי  המשיך לרדת ועומד בסוף הרבעון על 0.70% בלבד. הבנק מנהל תיק אשראי מגוון עם פיזור גדול בין סוגי האשראי השונים (אשראי ללקוחות פרטיים, משכנתאות, אשראי לעסקים קטנים, אשראי מסחרי ואשראי ללקוחות גדולים).
 • הפיקדונות הקמעונאיים בישראל גדלו בשיעור של 1.7%.
  יחס הון עצמי רובד 1- הבנק עבר הן את יעדי ההון הנדרשים ע"י בנק ישראל והן את התכנון שהציב לעצמו. ליום 31 במרץ 2018 עמד יחס ההון על 11.05%.
 • דיבידנד ברבעון הראשון של שנת 2018 – הדיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בסך 251 מיליון ש"ח והיווה 40% מרווחי הבנק ברבעון זה.

התפתחויות העיקריות בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2018:

 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב- 2,289 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 2,121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 7.9%. העלייה נבעה מגידול בפעילות העסקית של הבנק בהתאם למתווה האסטרטגי .
 • עמלות והכנסות אחרות מהפעילות בישראל הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-1,276 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 1,282 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2018 ב- 250 מיליון ש"ח, 0.35% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה ל- 107 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 0.16%, מסך האשראי הממוצע לציבור. הגידול בהוצאות נבע מעלייה משמעותית בהוצאה הקבוצתית בעיקר כתוצאה מגידול ביתרות האשראי העסקי ברבעון.
  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות   
  עמד על 0.71% ברבעון הראשון של שנת 2018 , בהשוואה ל- 0.52% ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2018 ב- 2,353 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,217 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • מעורבות חברתית ותרומה לקהילה- הבנק ממשיך להוביל בתחום התרומה לקהילה בתרומות כספיות, במיוחד בתחומי החינוך, התרבות והרווחה שהסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2018 בסך של כ-13 מיליון ש"ח.