בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2019

29.5.19
 

הרווח הנקי הסתכם ב-821 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ-31% ביחס לרבעון המקביל, ומשקף תשואה להון של 9.0% הכנסות מימון מפעילות שוטפת עלו בשיעור של 7.8%

 

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019:

 • הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם ב-821 מיליון ש"ח בהשוואה ל-628 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-31% ביחס לרבעון המקביל (ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, הסתכם הרווח הנקי ברבעון המקביל ב-688 מיליון ש"ח, והגידול ברווח ברבעון הנוכחי ביחס לרבעון המקביל עמד על כ-19%).
 • שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון הראשון של שנת 2019 ל-9.0% בהשוואה ל-7.2% ברבעון המקביל אשתקד (ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, עמדה התשואה להון ברבעון המקביל על 7.9%).
 • הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ב-2,396 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,222 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 7.8%.
 • יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון הראשון על 59.2%, בהשוואה ל-62.1% ברבעון המקביל אשתקד (ללא ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים, עמד יחס היעילות ברבעון המקביל על 60.3%).
 • צמיחה באשראי לדיור - ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-83.1 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור 2.1%.
 • צמיחה באשראי המסחרי - האשראי המסחרי הסתכם ב-38.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 1.9%.
 • צמיחה בסך תיק האשראי - סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-283.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 0.2%.
 • קיטון בהוצאה בגין הפסדי אשראי - שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 0.45% ברבעון הראשון של שנת 2019, בהשוואה ל-0.69% ברבעון המקביל אשתקד.
 • יחס הון עצמי רובד 1 - הבנק עבר הן את יעדי ההון הנדרשים ע"י בנק ישראל והן את יעדי ההון של הדירקטוריון. ליום 31 במרץ 2019 עמד יחס ההון על 11.45%.

 

התפתחויות אחרונות

 • ביום ה-15 באפריל 2019 הודיע מנכ"ל הבנק מר אריק פינטו לדירקטוריון הבנק על החלטתו שלא לחדש את חוזה העסקתו כמנהל הכללי של הבנק לכהונה נוספת. בכוונת מר פינטו לסיים את כהונתו בתפקיד ביום ה-31 בדצמבר 2019 עם סיום חוזה העסקתו. בתאריך ה-5 במאי 2019 מינה דירקטוריון הבנק ועדה לאיתור המנהל הכללי הבא של הבנק.
 • ביום 8 באפריל 2019 מכר הבנק בהצעת מכר לציבור כ-65.2% מהונה של ישראכרט בתמורה (ברוטו) כוללת של כ-1.76 מיליארד ש"ח, המשקפת שווי חברה של 2.7 מיליארד ש"ח. בעקבות המהלך, נותר הבנק עם החזקה של כ-33% ממניות ישראכרט. בעקבות זאת יכלול הבנק בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2019 רווח נקי בסך של כ-210 מיליון ש"ח ממכירת ישראכרט.
 • כתוצאה ממכירת ישראכרט נוצרו לבנק עודפי הון נוספים בסך של כ-1.3 מיליארד ש"ח. בהמשך לתיאום עם הפיקוח על הבנקים, הנחה דירקטוריון הבנק את ההנהלה לגבש תוכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק כנגד עודפי הון אלו על-פני תקופה, בכפוף להוראות הדין והפיקוח על הבנקים בעניין זה. יישום התוכנית, היקפה ותנאיה, כפופים להחלטה ואישור של דירקטוריון הבנק.

 

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019

 • הכנסות מימון מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ב-2,396 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,222 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 7.8%. העלייה נבעה מצמיחה בפעילות העסקית של הבנק בהתאם למתווה האסטרטגי.
 • עמלות והכנסות אחרות מפעילות בישראל הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-787 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-817 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 3.7%. 
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-121 מיליון ש"ח, המהווה 0.17% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה ל-216 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה 0.32% מסך האשראי הממוצע לציבור.
 • שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 0.45% ברבעון הראשון של שנת 2019, בהשוואה ל-0.69% ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-1,877 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,965 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה קיטון של 4.5% שנבע בין היתר מההפרשה שנרשמה ברבעון המקביל בקשר עם החקירה בארה"ב.

 

התפתחות סעיפי המאזן

 • המאזן המאוחד ליום 31 במרץ 2019 הסתכם ב-465.8 מיליארד ש"ח, לעומת  460.9מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עליה בשיעור של 1.1%.
 • האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-283.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 0.2%, שהושפע מהמשך גידול באשראי המסחרי ובהלוואות לדיור, אשר קוזז ברובו מקיטון באשראי ללקוחות הפרטיים ולעסקים הקטנים.
 • האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-43.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-44.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 1.5%.
 • הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-83.1 מיליארד ש"ח לעומת 81.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור 2.1%.
 • האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-32.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 1.4%. 
 • האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-38.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 1.9%.
 • האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-72.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-71.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 0.1%.
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-354.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-352.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 0.6%.
 • הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-187.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-187.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 0.4%.
 • הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-42.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-42.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 1.0%.
 • ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-38.5 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון הראשון של שנת 2019 בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 2.5%.
 • יחס ההון הכולל ליום 31 במרץ 2019 הסתכם לשיעור של 14.45% בהשוואה ליחס בשיעור 14.39% ליום 31 בדצמבר 2018.