נכסי הבנק למכירה ולהשכרה

נכסי הבנק למכירה ולהשכרה

בנק הפועלים מציע למכירה או להשכרה נכסים אשר בבעלותו או בחזקתו.
כאן תוכלו למצוא את כל הפרטים על הנכסים השונים וכן את פרטי אנשי הקשר בבנק אליהם ניתן לפנות לקבלת פרטים נוספים:

 

חשוב לדעת: המכירה/ ההשכרה כפופה לאישור הנהלת הבנק

 • גוש וחלקה: גוש 15014, חלקה 8-22
 • שטח הנכס: נכס בשטח של כ -1,120 מ"ר
 • מידע נוסף: שטח קומת מרתף כ- 187 מ"ר, קומת קרקע כ- 365 מ"ר וקומה א' כ- 565 מ"ר

כדאי לדעת: אפשרות גם להשכרה
 • גוש וחלקה: גוש 25052 , חלקה 3/1
 • שטח הנכס: כ -300מ"ר

 • גוש וחלקה: גוש 6794 , חלקה 66
 • שטח הנכס: כ -320 מ"ר בקומת הקרקע וכ- 230 מ"ר בקומת מרתף

 • שטח הנכס: נכס בשטח של כ 170 מ"ר
 • מידע נוסף: קומה א'
 • שטח הנכס: נכס בשטח של כ 350 מ"ר
 • מידע נוסף: קומת קרקע כ 40 מ"ר, קומת מרתף כ 60 וקומה א' 250 מ"ר
 • שטח הנכס: כ 265 מ"ר
 • מידע נוסף: קומה 3 
שטח הנכס: כ 129 מ"ר
מידע נוסף: קומת קרקע
שטח הנכס: כ 270 מ"ר
מידע נוסף: שכירות משנה עד 18/03/2024
שטח הנכס: כ 346 מ"ר
מידע נוסף: שכירות משנה עד 06/2025
 1. כידוע, לקוחות הבנקים, חברות או יחידים, נוטלים מעת לעת אשראים שונים ולהבטחת פרעונם הם מעמידים לבנק בטוחות מסוגים שונים (בדרך כלל מקרקעין או מטלטלין). כאשר האשראי שהועמד על ידי הבנק ללקוח לא נפרע על ידו, נאלץ הבנק לנקוט בהליכים משפטיים לגבייתו. הליכים אלו מתנהלים בבתי המשפט או בלשכות ההוצאה לפועל  -  הכל בהתאם להוראות הדין.
 2. אחד מבין מגוון ההליכים המשפטיים אשר בידי הבנק לנקוט, הוא הליך למימוש הבטוחות העומדות לו להבטחת החוב, בגדרו עותר הבנק בפני בית המשפט או בפני ראש ההוצאה לפועל, לפי העניין,  למימוש הבטוחות שבידיו וכן למינויו של "כונס נכסים" על הנכס המשועבד אשר ינקוט בפעולות לתפיסתו של הנכס המשועבד, לניהולו ולמכירתו.
 3. כונס הנכסים הוא כאמור בעל תפקיד אשר מתמנה על ידי בית משפט או על ידי ראש ההוצאה לפועל, על מנת לבצע משימות שונות ובהן תפיסת הנכס המשועבד, ניהולו ומכירתו (בדומה פועלים בעלי תפקיד אחרים כגון: מפרק של חברה או נאמן על נכסיו של פושט רגל או מנהל מיוחד).
 4. כונס הנכסים הוא פקיד של בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל, הוא פועל כידו הארוכה, וכל פעולותיו כפופות  להוראותיו ולאישורו של בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל.
 1. לרוב, מפרסם כונס הנכסים הודעות בעיתונים השונים המזמינות את הציבור הרחב להגיש הצעות לרכישת הנכס עד למועד הנקוב בהן.
 2. הגשת ההצעה על ידי מציע צריכה שתעשה בדרך עליה הורה כונס הנכסים בהזמנה שפרסם והיא נעשית בדרך כלל באמצעות טפסים מיוחדים אותם ניתן לרכוש או לקבל אצל כונס הנכסים וכנגד הפקדת ערבות בנקאית או שיק בנקאי אשר סכומו עומד על אחוז מסוים מסכום ההצעה, הכל בהתאם לתנאים שקבע כונס הנכסים בהזמנה שפורסמה על ידו. לטפסים מצרף כונס הנכסים, בדרך כלל, את כל הנתונים שבידיו לגבי הנכס לרבות חוות דעת שמאית עדכנית (מלאה או חלקית).
 3. הנכס בכינוס והזכויות בו, נמכרים על ידי כונס הנכסים במצבם כפי שהוא (As Is), ובלא אחריות כלשהי באשר למצבם הפיזי, המשפטי, התכנוני ו/או האחר של הנכס או הזכויות בו. על המציע הצעה לרכישת הנכס, לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס ואת הזכויות הנמכרות בו, את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש והניצול שלו, את כל המגבלות והתנאים האחרים החלים עליו לרבות בנושאי רישוי, תכנון, זכויות בניה, היטלים, אגרות, מסים וכיוצא באלה.
 4. כונס הנכסים ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שנמסרו על ידם אודות הנכס בכינוס ו/או זכויות החייב בו וכן הוא אינו נושא באחריות כלשהי לגבי האמור ו/או החסר, בחוות הדעת השמאית האמורה לעיל.
 5. כונס הנכסים רשאי לדחות כל הצעה, לא לקבל הצעה כלשהי, לקבל הצעה מסויימת גם אם היא נמוכה מהצעה אחרת, הכל כפי שמוצא לנכון. כונס הנכסים רשאי לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם וכן הוא רשאי לנהל ביניהם התמחרות,  הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. לעיתים קרובות  נוקט כונס הנכסים בשתי הדרכים גם יחד, היינו: לאחר שקיבל את ההצעות לידיו מודיע, כונס הנכסים, בדרך כלל למציעים השונים (כולם או לבעלי ההצעות הגבוהות) היכן עומדת הצעתם ביחס להצעות האחרות המונחות בפניו ונותן בידם הזדמנות להשוותן או להניח בפניו הצעות משופרות, הכל לפי נסיבות המקרה. ולאחר מכן מקיים כונס הנכסים, לרוב, הליך התמחרות בין אותם שהגישו לו את ההצעות הגבוהות ביותר, כאשר בסופה של ההתמחרות מוכרז הזוכה בה. בגדר הליך הכינוס פועל כונס הנכסים מתוקף היותו פקיד בית משפט או הוצאה לפועל, הוא אינו מחוייב בכללי המכרז הנהוגים במגזר הציבורי והוא כפוף להוראות בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל והוראות הדין בלבד.
 6. כונס הנכסים מודיע לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על דחיית הצעתו. מציע שהצעתו לא התקבלה  רשאי לקבל לידיו את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי שנמסרו על ידו לכונס עם הגשת הצעתו (בלי שיהא זכאי לקבלת תוספת ו/או פיצוי ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם בגין הסכום שהופקד על ידו כאמור).
 7. לחייב עומדת הזכות העקרונית על פי הדין לפדות את הנכס שבבעלותו ואשר שועבד על ידו לבנק בתמורה המקסימלית (נטו) שהונחה בפני כונס הנכסים לרכישתו. לכן, לאחר שקבע כונס הנכסים את זהות המציע הזוכה (אם במו"מ ואם בהתמחרות) וזה שילם מקדמה על חשבון תמורת הנכס, פונה כונס הנכסים בדרך כלל אל החייב, מודיע לו על דבר ההצעה הגבוהה ביותר שהונחה בפניו לרכישת הנכס ומאפשר לו לפדותו בסכום המוצע. באם החייב לא מנצל זכותו זו, מגיש כונס הנכסים בקשה לבית המשפט או לראש ההוצאה לפועל לאישור המכר של הנכס לידי המציע שהציע את ההצעה הזוכה. יובהר, כי המכר ותנאיו כפופים לאישור בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל, וכל עוד אישור זה לא ניתן, אין למעשה עסקה.
 8. לאחר מתן אישור המכר על ידיי בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל (ובתנאי שזו ניתנה) על הרוכש להשלים את תשלומה של מלוא יתרת תמורת המכר בצירוף מע"מ (ככל שחל) וכן עליו להסדיר את תשלומי המכר החלים עליו בגין המכר בהתאם להוראות חוזה המכר.

באתר ניתן למצוא את רשימת הנכסים אשר עליהם נתמנה כונס נכסים מטעם בנק הפועלים וכן ניתן לקבל פרטים ראשוניים בקשר לנכסים בכינוס, כמו כן את פרטי כונס הנכסים שנתמנה לו.
האמור לעיל מהווה תיאור כללי ובלתי ממצה של הליך כינוס הנכסים והוא אינו מתיימר להקיף את הנושא בכללותו. לא תהיה למקבל המידע המפורט לעיל כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בנק הפועלים בע"מ ו/או מי מטעמו בגין המידע הניתן באתר לרבות לעניין מהימנותו, שלמותו או עדכניותו,  באורח שהסתמכות על המידע באתר תיעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, באשר המידע בו אינו מהווה עצה משפטית ו/או תחליף להיוועצות עם עו"ד.