רגולציה חדשה על ניכוי מס

רגולציה חדשה על ניכוי מס

רגולציה חדשה בארה"ב על ניכוי מס (יישום 871)

לתשומת ליבכם: בהתאם להוראות הדין האמריקאי, עשוי לחול מס אמריקאי על תשלומים דמויי דיבידנד (dividend equivalent payments) המשולמים (או נחשבים כמשולמים) למי שאינו תושב או אזרח ארה"ב במוצרים פיננסיים מסוימים, שהוצאו החל מיום 1.1.2017 ונכס הבסיס שלהם הוא ני"ע אמריקאיים או מדד ני"ע ובו ני"ע אמריקאיים. מוצרים פיננסיים אלו כוללים בין היתר, נגזרים סחירים ושאינם סחירים, ETNs ופיקדונות מובנים. חבות זו במס אמריקאי עשויה לבוא בנוסף לחבות במס ישראלי או חבות במס במדינת התושבות של הלקוח.