תנאי השימוש – סימולטור מס בניירות ערך

תנאי השימוש – סימולטור מס בניירות ערך


הסימולציה נועדה לצורכי המחשה בלבד ואין להסתמך על תוצאותיה אשר עשויות להיות שונות מחישוב המס בפועל. אין בסימולציית המס משום ייעוץ מס. השימוש בסימולציה מותנה בהסכמה לתנאי השימוש.

הנתונים המובאים במסגרת הסימולציה כגון רווח / הפסד ההון, סכום המס, שער נייר הערך / מחיר הרכישה או הפדיון של יחידת השתתפות בקרן הנאמנות / שער האופציה, יתרת קיזוזים לפני/לאחר קיזוז, מבוססים ומחושבים על פי שער נייר הערך / מחיר הרכישה או הפדיון של יחידת השתתפות בקרן הנאמנות / שער האופציה / שער המטבע (היציג) / המדד הידועים בעת עריכת הסימולציה, ועשויים לחול בהם שינויים מאותו מועד ועד למועד הצגתם לעיונו של הלקוח ו/או עד למועד מתן ההוראה ו/או קיבוע הנתונים הסופיים והמחייבים לעניין הביצוע ו/או חישוב המס, וכיוון שכך, הנתונים, החישובים והתוצאות אינם סופיים או מוחלטים ואף אינם כוללים תשלומים נוספים אשר ייתכן ויחולו במועד ביצוע הפעולה בפועל.

תוצאות הסימולציה יוצגו בשקלים ויש לראותן ככלי עזר כללי וכתחשיב מקורב המיועד לקבלת אינדיקציה בלבד שיכול ויחולו בו שינויים עד לקביעת הנתונים הסופיים, המדוייקים והמחייבים לעניין הביצוע והחיוב/זיכוי/קיזוז במס. בכל מקרה של פער בין הנתונים המובאים כפי שהם בעת עריכת הסימולציה לבין הנתונים הסופיים שיקבעו במועד הקובע לביצוע ולפיהם יחושבו כל זיכוי/חיוב/קיזוז וכל הקשור לאלה, יחייבו הנתונים כפי שיקבעו במועד הקובע לביצוע על פי חישובי הבנק. יצויין כי במסגרת הסימולציה לא נלקחים בחשבון מרכיבים כגון חלק מהעמלות, ההוצאות ו/או העלויות הנגבות בגין הפעולה או תקופת ההחזקה, כגון דמי ניהול חשבון, עמלות מכירה, עמלות משמרת, עמלות ברוקר וכיוב' ואלה יובאו בחשבון רק בחישוב הקובע לחיוב. על כן, אין להסתמך על נתוני הדוח, הם אינם מהווים אסמכתא ואינם מחייבים, הן לעניין העובדות והן לעניין אופן החישוב.

הבנק פועל לעריכת התחשיב במיומנות ובמקצועיות, על מנת להגיע לתחשיב שייתן אינדיקציה מקורבת ככל הניתן לתחשיב הסופי. עם זאת, בחלק מהמקרים, החישובים, הנתונים והתוצאות מבוססים על מחירים, מדדים ו/או שערים שאינם עדכניים למועד ביצוע התחשיב וזאת בין היתר, בשל היעדר זמינותם של נתונים עדכניים בעת ביצוע התחשיב. כמו כן, המחירים, השערים ו/או המדדים נשלפים ממקורות שונים ורבים, ואין הבנק מתחייב לשלמותם ו/או דיוקם ו/או לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או חסר אחר. על כן, עשויות להיות חריגות מהותיות בין התחשיב המקורב המבוצע במסגרת הסימולציה ובין התחשיב המחייב לצורכי חיוב במס. לפיכך, אין להסתמך על תוצאות הסימולציה לצורך ביצוע פעולות קניה או מכירה או חישובי קיזוז מס רווח הון של ניירות ערך, אופציות, קרנות נאמנות וכל נייר ערך ו/או נכס פיננסי אחר.

אין בנתוני הסימולציה כדי לחייב את הבנק או כדי לזכות את הלקוח, ובשום מקרה לא תהיה ללקוח טענה, תביעה או דרישה כלשהי כנגד הבנק בגין הצגת הנתונים או אופן החישוב המקורב או המשוער ו/או שלמות הנתונים העומדים בבסיס החישוב בדוח הסימולציה ודיוקם, ולא יהיה בדוח הסימולציה כדי לבסס טענה, תביעה או דרישה כנגד הבנק.

יובהר, כי שינוי בסדר הפעולות בין התחשיב על פי סימולטור זה ובין הביצוע בפועל, יכול להשפיע על סכום המס המחושב.

אין בסימולציה משום ייעוץ מס בין כללי ובין אישי, ואין לראותה ככזו או כתחליף לייעוץ מס אישי לפי נתוניו של כל לקוח.