דחיית תשלומים בהלוואות קיימות


לאור המצב ועל מנת להקל על לקוחותינו בתקופה זו, ניתן לבקש דחיית תשלומי הלוואות קיימות.

ניתן לבקש דחיית תשלומי הלוואות עד לתאריך 31.12.20.

כבר דחיתם חלק מהתשלומים? יש לכם אפשרות לבקש דחייה נוספת.  


מה חשוב לדעת? 

 • דחיית תשלומים של עד 10 תשלומים, תוך ביצוע שלושה תשלומי ריבית במהלך התקופה ניתן לבצע בערוצים הישירים מבלי לפנות לסניף.
 • להגשת בקשה לדחיית כל תשלומי הקרן והריבית לתקופה רצופה של עד 6 חודשים, יש לפנות לסניף.
   
סוג הלוואה פירוט תקופת הדחייה (במצטבר)
הלוואות צרכניות (אשראי צרכני)*   לקוח שכבר דחה את התשלומים ל- 6 חודשים
 ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואות נכון ליום 28.02.2020  
עד 9 חודשים **
הלוואות צרכניות (אשראי צרכני)*   לקוח שטרם דחה את התשלומים ומעוניין כעת בדחייה. 
יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהם היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה
עד 6 חודשים **

 
**הבהרות:

לקוח שכבר דחה את התשלומים: 

 • לקוח שמימש את מלוא 6 חודשי הדחייה - יכול לדחות לתקופה נוספת של עד 3 חודשים, עד לתאריך 31.12.2020.
 • לקוח שמימש חלקית את 6 חודשי הדחייה - יכול לדחות לתקופה מצטברת של 6 חודשים, או עד לתאריך 31.12.2020, הגבוה מבין השניים.

לקוח שטרם דחה את התשלומים:
יכול לדחות לתקופה של עד 6 חודשים, לפי בחירתו. ניתן להגיש בקשה עד 31.12.20.

 

איך מבצעים דחיית תשלומים בדיגיטל?

פשוט לוחצים כאן ומזינים את פרטי ההזדהות בכניסה לחשבון.
בטבלה המציגה את ההלוואות הקיימות תופיע האפשרות לבצע דחיית תשלומים.
במידה וההלוואה ניתנת לדחייה ניתן לבצע את הפעולה.

ניתן לבצע עד 3 דחיות בהלוואה באמצעות האתר, בסה"כ תוארך תקופת ההלוואה עבור 3הדחיות ב- 10 חודשים.
כדי שהתשלומים לא יכבידו על ההחזרים החודשיים, הריבית הצבורה בגין תקופת הדחייה משולמת בתום כל תקופת דחייה, ואינה מועמסת על ההחזר החודשי, כך התשלום השוטף, לא יגדל, לאחר תקופת הדחייה.   

בדחייה ראשונה: 
 • בשלושת התשלומים הראשונים לאחר בקשת הדחייה לא משלמים בכלל.
 • בחודש הרביעי משלמים רק את הריבית שהצטברה ממועד התשלום האחרון ו-1 ₪ על חשבון הקרן.
 • החל מהחודש החמישי משלמים את יתרת ההלוואה שתיפרש מחדש על פני התקופה שתוארך ב- 4 חודשים.
בדחייה שנייה:
ידחו התשלומים שלאחר תשלום הריבית בגין הדחיה הראשונה.
 • בשני התשלומים הראשונים לאחר תשלום הריבית בגין הדחיה הראשונה לא משלמים בכלל.
 • בחודש השלישי משלמים רק את הריבית שהצטברה ממועד התשלום האחרון ו-1 ₪ על חשבון הקרן.
 • החל מהחודש הרביעי משלמים את יתרת ההלוואה שתיפרש מחדש על פני התקופה שתוארך ב- 3 חודשים נוספים.
בדחייה שלישית:
ידחו התשלומים שלאחר תשלום הריבית של הדחייה השנייה.
 • בשני התשלומים הראשונים לאחר תשלום הריבית של הדחייה השנייה לא משלמים בכלל.
 • בחודש השלישי משלמים רק את הריבית שהצטברה ממועד התשלום האחרון ו-1 ₪ על חשבון הקרן.
 • החל מהחודש הרביעי משלמים את יתרת ההלוואה שתיפרש מחדש על פני התקופה שתוארך ב- 3 חודשים נוספים.

לבקשת דחייה להלוואה

  דוגמאות ללוח התשלומים בתקופת הדחיה: 

  א. טרם בצעת דחיית תשלומים כלל, מבוקשת דחיה אחת או 2 דחיות רצופות:
     
      דחייה ראשונה:
   
  1 2 3 4 5 6 7 8
  דחייה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה ראשונה תשלום שוטף 
  קרן + ריבית
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית
   
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית 
   


     דחיה שניה רצופה:
     ניתן לבקש דחיה בכל עת החל מיום למחרת דחיה ראשונה ועד 31.12.20
   
  1 2 3 4 5 6 7 8
  דחייה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה ראשונה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שניה 
   
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית 
        ב. בצעת כבר דחיית תשלומים אחת, מבוקש דחיה נוספת:

         דחיה רצופה שניה:
         מועד ביצוע דחיה שנייה לפני חזרה לתשלום השוטף 
   
  1 2 3 4 5 6 7 8
  דחייה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה ראשונה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שניה 
   
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית 
   


        דחיה שניה לא רצופה:
        מועד ביצוע דחיה שנייה, אחרי ששולמה הריבית בגין הדחיה הראשונה וחזרה לתשלום שוטף
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  דחייה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה ראשונה תשלום שוטף 
  קרן + ריבית
  דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שניה 
   
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית 
      ג. בצעת כבר 2 דחיות תשלומים, מבוקשת דחיה שלישית: 

       ניתן לבקש עד 31/12/20. יתאפשר בתנאי שדחיה שניה בוצעה לפני 30/9/20 ומועד תשלום הריבית עבור הדחיה השניה הוא לפני 31/12/20.     

         דחיה רצופה שלישית:
         מועד ביצוע דחיה שלישית לפני חזרה לתשלום השוטף 
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  דחייה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה ראשונה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שניה 
   
  דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שלישית תשלום שוטף 
  קרן + ריבית 
   


        דחיה שלישית לא רצופה:
        מועד ביצוע דחיה שנייה,  אחרי ששולמה הריבית בגין הדחיה השניה וחזרה לתשלום שוטף
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  דחייה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה ראשונה דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שניה  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית
  דחייה דחייה תשלום ריבית עבור תקופת דחיה שלישית
   
  תשלום שוטף 
  קרן + ריבית 
   


   

  חשוב לדעת

  • בכל ביצוע דחייה מוצגת עלות הדחייה (הרבית בגין תקופת הדחייה).
  • ניתן לבצע דחייה שנייה ושלישית החל מיום למחרת ביצוע הדחייה הקודמת.
  • דחיית ההלוואות בערוצים הישירים מיועדת ללקוחות פרטיים.
  • דחיית התשלומים אינה כרוכה בתשלום עמלה.
  • אופן חישוב הריבית שנקבע בבקשה לקבלת הלוואה לא משתנה. ייתכן שיהיה שינוי בסכום הריבית בעקבות שינויים בריבית הפריים, ככל שיהיו. 
  • דחייה שניה ושלישית בערוצים הישירים תתאפשר רק ללקוחות שביצעו את הדחייה הקודמת בערוצים הישירים.
  • דחייה שלישית תתאפשר בתנאי שדחייה שניה בוצעה עד 30.9.20 ומועד תשלום עלות הדחייה השנייה הוא עד 31.12.20. 
  • לא ניתן לבצע דחייה ביום שבו משולמת הוראת הקבע.
  • ללקוחות שפיגרו בתשלומי ההלוואות יותר מ 30יום לפני הגשת הבקשה– לא תתאפשר דחיית תשלומים בערוצים הישירים.
  • לוח סילוקין מעודכן עם פירוט התשלומים ישלח לאחר ביצוע הדחייה.
  • אם לא ניתן להשלים את הפעולה בדיגיטל, יש לפנות לפועלים בטלפון או לסניף.
  • במידה ודחיית התשלומים הנ"ל אינה עונה על צרכיך, ניתן לפנות לסניף לבחינת בבקשה אחרת.
  • במידה וקיים בהלוואה סכום בפיגור יש לפרוע אותו. רק התשלומים העתידיים יידחו.
  • דחיית תשלום למעשה כמוה כנטילת הלוואה בסכום שביקשת לדחות. פרטים מלאים בעניין זה יימסרו לך עם הגשת בקשת דחיית התשלומים. 
  • הבקשה לדחייה כפופה לשיקול דעת הבנק ולאישורו.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.