ביטוחי משכנתא

ביטוח מבנה וביטוח חיים

ביטוח אגב משכנתא

כחלק מהבטוחות הנדרשות על ידי הבנק תתבקשו לערוך גם את הביטוחים הבאים:

  • ביטוח חיים בגובה סכום יתרת ההלוואה, אשר נועד לסילוק יתרת ההלוואה במקרה של פטירת אחד הלווים.
  • ביטוח מבנה לגבי הנכס המשועבד לבנק, הכולל גם כיסוי רעידת אדמה ונזקי צנרת, אשר נועד לסילוק יתרת ההלוואה במקרה שייגרם נזק לנכס.
בכל אחת מפוליסות הביטוח האלו ייקבע הבנק כמוטב לקבלת תגמולי הביטוח בהתרחשות המקרים הרלוונטיים, והן יכללו את התנאים הדרושים להבטחת זכויות הבנק.
תוכלו לבחור לבצע את ביטוח החיים וביטוח המבנה באמצעות מבטח חיצוני או באמצעות "פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח 2005 בע"מ", שהיא סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של הבנק, לפי בחירתכם.

כל מה שצריך לדעת על ביטוחי משכנתא

מסרתם לבנק פוליסת ביטוח? אין בעיה להחליף אותה בפוליסה אחרת כרצונכם. עליכם לשלוח לבנק פוליסה חלופית בה הבנק הוא המוטב הבלתי חוזר לקבלת תגמולי הביטוח, עם התרחשות מקרה הביטוח. הקפידו לקבל  אישור מהבנק כי הפוליסה החלופית עונה על דרישות הבנק.
  • באמצעות נציגויות משכן בסניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ.
  • באמצעות דואר ישראל לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות, מדור ביטוח, בכתובת: הנגב 11 ת.ד. 36002 תל אביב, מיקוד 61360.
  • באמצעות הפקס למספר 03-7140693
עליכם לדאוג לביטול הפוליסה הקודמת בכדי להימנע מכפל ביטוח ותשלום כפול של פרמיות הביטוח. הבנק אינו בעל הפוליסה, ואינו יכול לבטל את הפוליסה במקומכם, גם כאשר הביטוח מתקיים באמצעות "פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח 2005 בע"מ". 
אין חובה לעשות ביטוח על הלוואות בסכומים של עד 30,000 ש"ח או על הלוואות שיתרתן אינה עולה על סכום זה. כמו כן לא חלה חובה לעשות ביטוחים בגין מענקים.
במקרה של פטירת לווה המבוטח באמצעות הפוליסה הקבוצתית של הבנק, יש לשלוח תעודת פטירה בציון סיבת המוות, לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות, מדור ביטוח ברחוב הנגב 11 תל אביב מיקוד 36002. חברת הביטוח רשאית לבקש אישורים ומסמכים נוספים.                                               
במקרה של פטירת לווה המבוטח יש לשלוח תעודת פטירה בציון סיבת המוות אל החברה המבטחת, ובנוסף, לשלוח לבנק תעודת פטירה לצורך עדכון ברישומי הבנק.
בכל מקרה של פטירת לווה מבוטח, עד לקבלת תגמולי הביטוח או עד להתארגנות לתשלום ההלוואה, אם הלווה אינו מבוטח, ניתן לפנות לבנק ולבקש דחייה בתשלומי המשכנתא.
במקרה של נזק למבנה המבוטח באמצעות הפוליסה הקבוצתית של הבנק, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר 2401*.
במקרה של נזק למבנה המבוטח באמצעות מבטח חיצוני, לרבות 'פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ', יש לפנות ישירות לחברה המבטחת.
אם חברת הביטוח שלכם הנפיקה שיק בגין פיצוי על נזק למבנה לפקודת בנק הפועלים ואתם מבקשים להסב את השיק לפקודתכם, עליכם לקבל את אישור הבנק על כך.
לקבלת אישור הבנק להסבת השיק, עליכם לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר 2401*. לשם כך יש להצטייד בפרטים הבאים: סכום השיק, תאריך הנזק , שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה.

חשוב לדעת

 
  • בכפוף לאישור הבנק, לתנאיו ולכל דין. 
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.