ביטוחי משכנתא

ביטוחי משכנתא

ביטוח מבנה וביטוח חיים

ביטוח מבנה וביטוח חיים


ביטוח אגב משכנתא

כחלק מהביטחונות הנדרשים על ידי הבנק תתבקשו לערוך גם את הביטוחים הבאים:

ביטוח חיים בגובה סכום יתרת ההלוואה, אשר נועד לסילוק יתרת ההלוואה במקרה של פטירת אחד הלווים.
ביטוח מבנה לגבי הנכס המשועבד לבנק, הכולל גם כיסוי רעידת אדמה ונזקי צנרת, אשר נועד לסילוק יתרת ההלוואה במקרה של נזק לנכס.
בכל אחת מפוליסות הביטוח האלו ייקבע הבנק כמוטב לקבלת תגמולי הביטוח בעת התרחשות מקרי הביטוח הרלוונטיים, ועליהן לכלול את התנאים הדרושים להבטחת זכויות הבנק.
תוכלו לבחור לבצע את ביטוח החיים וביטוח המבנה באמצעות מבטח חיצוני או באמצעות "פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח 2005 בע"מ", שהיא סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של הבנק.


איך מחליפים פוליסת ביטוח?

מסרתם לבנק פוליסת ביטוח? אין בעיה להחליף אותה בפוליסה אחרת כרצונכם. עליכם לשלוח לבנק פוליסה חלופית בה הבנק הוא המוטב הבלתי חוזר לקבלת תגמולי הביטוח.
הקפידו לקבל  אישור מהבנק כי הפוליסה החלופית עונה על דרישות הבנק.

 

איך מעבירים את הפוליסה החדשה לבנק? 

  • באמצעות נציגויות משכן בסניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ. 
  • באמצעות דואר ישראל לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות, מדור ביטוח, בכתובת: הנגב 11 ת.ד. 36002 תל אביב, מיקוד 61360. 
  • באמצעות הפקס למספר 03-7140693

 

מי אחראי לבטל את הפוליסה הקודמת? 

באחריותכם לדאוג לביטול הפוליסה הקודמת בכדי להימנע מכפל ביטוח ותשלום כפול של פרמיות הביטוח. חשוב להבהיר כי הבנק אינו בעל הפוליסה, ואינו יכול לבטל את הפוליסה במקומכם, גם כאשר הביטוח נעשה דרך "פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח 2005 בע"מ". 

 

מתי אין חובה לעשות ביטוח?

אין חובה לעשות ביטוח על הלוואות בסכומים של עד 30,000 ש"ח או על הלוואות שיתרתן אינה עולה על סכום זה. כמו כן לא חלה חובה לעשות ביטוחים על מענקים.

 

מה עושים במקרה של פטירת לווה מבוטח?

במקרה של פטירת לווה המבוטח באמצעות הפוליסה הקבוצתית של הבנק, יש לשלוח תעודת פטירה בציון סיבת המוות לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות, מדור ביטוח ברחוב הנגב 11 תל אביב מיקוד 36002. חברת הביטוח רשאית לבקש אישורים ומסמכים נוספים.                                               
במקרה של פטירת לווה המבוטח באמצעות מבטח חיצוני, יש לשלוח תעודת פטירה בציון סיבת המוות אל החברה המבטחת. בנוסף, יש לשלוח לבנק תעודת פטירה לצורך עדכון ברישומי הבנק. 

בכל מקרה של פטירת לווה מבוטח, ניתן לפנות לבנק בבקשת דחייה בתשלומי המשכנתא עד לקבלת תגמולי הביטוח. במקרה שהלווה אינו מבוטח, ניתן לפנות לבנק ולבקש דחייה בתשלומי המשכנתא עד להתארגנות לשם תשלום ההלוואה.

 

מה עושים במקרה שנגרם נזק למבנה הנכס המשועבד?

במקרה של נזק למבנה המבוטח באמצעות הפוליסה הקבוצתית של הבנק, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר 2401*.
במקרה של נזק למבנה המבוטח באמצעות מבטח חיצוני, לרבות 'פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ, יש לפנות ישירות לחברה המבטחת.                              

 

איך אוכל להסב לפקודתי צ'ק מחברת הביטוח? 

אם חברת הביטוח שלכם הנפיקה צ'ק לפקודת בנק הפועלים כפיצוי על נזק שנגרם למבנה ואתם מבקשים להסב את הצ'ק לפקודתכם, עליכם לקבל את אישור הבנק.
לקבלת אישור הבנק להסבת הצ'ק, עליכם לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר 2401*. לשם כך יש להצטייד בפרטים הבאים: סכום הצ'ק, תאריך הנזק, שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה.


חשוב לדעת

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
  • האמור בכפוף לאישור הבנק, לתנאיו ולכל דין.