הסכמי פתיחת חשבון ו/או הלוואה לדיור


פסק דין הסכם פתיחת חשבון

בתאריך 13/4/1997 פנה היועץ המשפטי לממשלה לבית הדין לחוזים אחידים בבקשה לבטל או לשנות תנאים, שלפי דעתו היו תנאים מקפחים,  בהסכם "התנאים הכלליים לניהול חשבונות/פקדונות" של בנק לאומי לישראל בע"מ.
בתאריך 10/6/2004 פסק בית הדין לחוזים אחידים פסק דין בבקשה, והורה על ביטולם או שינויים של סעיפים בחוזה האמור (ע"ש 195/97). בנק לאומי ערער על חלק מקביעותיו של בית הדין, וכך עשה אף היועץ המשפטי לממשלה.
בתאריך 18/2/2010 נתן בית המשפט העליון פסק דין בערעורים שנדונו בפניו (ע"א 6916/04, ע"א 7680/04) התיקונים שבפסק הדין הם בתוקף מיום נתינתו. מאחר ועל החוזה המתוקן יחתמו  רק  לקוחות חדשים ולפי הוראות המפקח על הבנקים, הננו מתכבדים להפנות תשומת הלב לקיומו של  פסק הדין.
אם יש ברצונך לקרוא ביתר פרוט על מה נסבה החלטת בית המשפט הנך מוזמן לעיין בפסק הדין במלואו בקישור הבא.

 

פסק דין הסכם הלוואה לדיור

בתאריך 27.1.2002 פנה המפקח על הבנקים לבית הדין לחוזים אחידים, בבקשה לבטל או לשנות תנאים ,שלפי דעתו היו תנאים מקפחים,  בחוזה להעמדת הלוואה של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ ( בנק זה מוזג מאוחר יותר לתוך הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ).
 
בתאריך 5.5.2009 נתן בית הדין לחוזים אחידים את פסק דינו בקשר לבקשה, והורה על ביטולם או שינויים של סעיפים בחוזה האמור (ח"א 8002/02). בתחילת אוקטובר 2009, לאחר שהבנק הבינלאומי תיקן את נוסח חוזהו, ניתנה החלטה משלימה בעניין זה על ידי בית הדין.
 
ביום 13.6.2010 החליט בית המשפט העליון לעכב ביצוע של חלק מהחלטות בית הדין לגביהן הוגש ערעור על ידי הבנק הבינלאומי. לגבי חלק נוסף מההחלטות עליהן הוגש ערעור, קבע בית המשפט העליון הוראות זמניות, ולגבי יתרתן לא ניתן צו עיכוב ביצוע (בש"א 10004/09). ביום 19.9.2012 ניתן פסק דין בערעור זה, לפיהן שונו חלק מההחלטות של בית הדין לחוזים אחידים (ע"א 232/10).
 
עקרונות פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים, בכפוף להחלטות בית המשפט העליון, חלים על חוזי הלוואה לדיור, וכן סוגי חוזי הלוואה נוספים כפי שהוגדרו בפסק הדין, מיום כניסתם לתוקף. מאחר ועל חוזים המתוקנים בהתאמה לעקרונות אלו יחתמו  רק  לקוחות חדשים, החל מהמועד שקבע המפקח על הבנקים , הננו מתכבדים להפנות תשומת לב לקוחותינו לקיומו של  פסק הדין וההחלטות שנוגעות לו.
 
אם יש ברצונך לקרוא ביתר פרוט על מה נסבה החלטת בית המשפט הנך מוזמן לעיין בפסק הדין ובהחלטות הנ"ל במלואם, בקישורים הבאים: