תשובות לשאלות נפוצות בנושא פנסיה

תשובות לשאלות נפוצות בנושא פנסיה

הפקדה קבועה לחיסכון פנסיוני במהלך שנות עבודתכם תאפשר לכם:
 • להזדקן בכבוד ולשמור על רמת החיים ואף לעזור ליקיריכם
 • להגן על הכנסת המשפחה במקרה של אובדן כושר עבודה      
 • לשמור על רמת החיים של היקרים לכם במקרה מוות
לחלק גדול מן הציבור, ההשקעה במוצרים פנסיוניים כדאית גם בשל הטבת המס, שעשויה להגיע עד לגובה של 47% מהסכום שהופקד.
כעיקרון, ככל שמתחילים לחסוך לפנסיה בגיל צעיר יותר, אפשר להגיע לסכום קצבה גבוה יותר לקראת הפרישה מהעבודה.
 1. קרן פנסיה - קרן חיסכון וביטוח שמטרתה תשלום קצבה חודשית במקרי זקנה, נכות או מוות.
 2. ביטוח מנהלים/ביטוח לעצמאים - קופת חיסכון וביטוח שמטרתה תשלום חד-פעמי במקרה מוות וקצבה חודשית במקרה של זקנה או נכות.
 3. קופת גמל - קופת חיסכון שמטרתה חיסכון לטווח ארוך.
 4. קרן השתלמות - קופת חיסכון שניתן לפדות כעבור 6 שנים
המוצרים הפנסיוניים שונים זה מזה בחמישה מאפיינים עיקריים: סוג ההתקשרות, דמי ניהול, גובה הפנסיה, הבטחת סכום הפנסיה מפני עליה בתוחלת החיים ואופי ההשקעה.

 
תוכנית ביטוח לשכירים המשלבת בתוכה חיסכון פנסיוני, ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.
מקרה בו המבוטח ייחשב בלתי כשיר לעבודה עקב מחלה או תאונה.
תוכנית ביטוח למקרה מוות ו/או חיסכון לתקופת זמן מוגדרת.
ביטוח קבוצתי, המכונה גם ביטוח קולקטיבי, הוא ביטוח לקבוצת מבוטחים בעלי רקע משותף. מקרה הביטוח יכול להיות מוות, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה וכו׳.
קופת ביטוח היא קופת חיסכון וביטוח לטווח הארוך, המעניקה למבוטח:
קצבת זקנה – בעת פרישה.
פיצוי חודשי - בעת אובדן כושר עבודה.
סכום ביטוח חד פעמי - במקרה מוות.
 
 
ההתקשרות בין המבוטח (החוסך) לחברת הביטוח מבוססת על חוזה בין הצדדים שתיעודו הוא הפוליסה - המפרט את הזכויות והחובות של הצדדים.
רכיב הביטוח בחוזה הביטוח מבוסס על ביטוח אישי של המבוטח באמצעות המבטח – חברת ביטוח.
לכל מבוטח קיים חשבון חיסכון נפרד הכולל את הקרן שהושקעה והרווחים/ההפסדים על ההשקעה, בניכוי דמי ניהול.
בגיל פרישה (אישה-62, גבר-67) ניתן לקבל קצבה בהתאם לצבירה בקופה ולתנאי הפוליסה ואף ליהנות מהטבות מס של פנסיונר. במקרה של פרישה מוקדמת - החל מגיל פרישה מוקדם (60) ניתן לקבל קצבה מוקטנת.
קרן פנסיה היא קופת חיסכון וביטוח לטווח ארוך, המעניקה פנסיה במקרים הבאים: 
פנסיית זקנה - בעת פרישה.
פנסיית נכות – בעת אובדן כושר עבודה.
פנסיית שארים - במקרה מוות.
ההתקשרות בין העמית (החוסך) לבין הקרן מבוססת על תקנון הקרן, המגדיר את הזכויות והחובות של העמית.
כספי החיסכון יושקעו בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחר העמית ובכפוף להחלטות וועדת ההשקעות של הקרן (בקרן חדשה מקיפה 30% מהחיסכון מושקע באיגרות חוב צמודות מדד הנושאות תשואה מובטחת של 4.86%).
לכל עמית מנוהל חשבון חיסכון נפרד הכולל את הקרן שהושקעה והרווחים/ההפסדים על ההשקעה, בניכוי דמי ניהול.
קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה: זכאיות ולא זכאיות. ההבדל העיקרי ביניהן הוא שהקרנות הזכאיות מחויבות להשקיע 30% מהחיסכון באיגרות חוב מיועדות צמודות מדד עם תשואה מובטחת.
בגיל פרישה (אישה-62, גבר-67) ניתן לקבל קצבה בהתאם לצבירה בקרן ולתקנון הקרן ואף ליהנות מהטבות מס של פנסיונר. במקרה של פרישה מוקדמת - החל מגיל פרישה מוקדם (60) ניתן לקבל קצבה מוקטנת.
קופת גמל היא קופת חיסכון לטווח הארוך.
לכל עמית (חוסך) מנוהל חשבון חיסכון נפרד הכולל את הקרן שהושקעה והרווחים/הפסדים על ההשקעה, בניכוי דמי ניהול.
חיסכון שנצבר עד 31.12.07 (כולל) ניתן למשוך כסכום חד-פעמי החל מגיל 60, בתנאי שהוותק בקופה הוא לפחות 5 שנים (קיימות אפשרויות משיכה נוספות בהתאם למועד ההפקדה). כספים שהופקדו החל מ- 1.1.2008 ואילך, ניתן להוון ולמשוך כסכום חד-פעמי ובתנאי שתישאר בידי העמית קצבה חודשית מינימלית של כ 4,500 ש"ח (נכון לשנת 2019).
קרן השתלמות היא קופת חיסכון שייעודה המקורי הוא מימון השתלמויות מקצועיות לעמית.
 • סכומים למטרת השתלמות - לאחר 3 שנים*
 • סכומים לכל מטרה -  לאחר 6 שנים
 • סכומים בפרישה -  ניתן למשוך את כספי החיסכון בתנאי שנצבר וותק של 3 שנים לפחות
     *בכפוף לתקנות מס הכנסה.
ניתן להצטרף לקרן השתלמות באמצעות יועץ פנסיוני או באמצעות יועץ השקעות באחד מסניפי הבנק.
ההפקדות לקרן מוכרות למעסיק ולעצמאי כהוצאה (עד תקרה הקבועה בחוק) ורווחי הקרן פטורים ממס רווחי הון (עד תקרה הקבועה בחוק).
קופת גמל להשקעה היא מכשיר חסכון לטווח קצר או ארוך אשר הוקמה ב 2016 ומיועדת לציבור הרחב, לשכירים ולעצמאים.
ניתן להפקיד בכל שנה קלנדרית סכום של עד 70,913 ₪ נכון לשנת 2021 (צמוד למדד הידוע בחודש יולי 2016).
הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון על הרווח הריאלי וישולמו בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת המשיכה בחברה המנהלת.
החל מגיל 60 ניתן לקבל מהכספים שנצברו קצבה חודשית הפטורה ממס רווחי הון וממס הכנסה. 
 • ניתן להעביר כספים מקופת גמל להשקעה אחת לאחרת (גם לגוף מנהל אחר) מבלי שהדבר יהווה אירוע מס ע"י הגשת בקשה לקופת הגמל אליה רוצים לעבור.
 • משיכת הכספים כקצבה תהיה פטורה ממס.
 • אפיק חסכון לכל מטרה ונזיל בכל עת.

חשוב לדעת
הבנק אינו יועץ מס. האמור לעיל מהווה מידע והסבר כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס, ואינו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. ייעוץ פנסיוני יינתן בכפוף לתנאי הבנק. ייעוץ פנסיוני לפרישה כרוך בעמלה כמפורט בתעריפון הבנק. אין באמור כדי להוות התחייבות לחיסכון בסכום כלשהו. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.