מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון עבורכם
מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון עבורכם

פיקדונות וחסכונות

פיקדונות וחסכונות

מוצר החודש

מוצר החודש


יש לנו מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון בשבילכם, עם הטבות בריבית למפקידים בדיגיטל

שם המוצר
תקופה
מידע נוסף
פיקדון ספרינט דיגיטלי
12 חודשים

פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון, החוסך יקבל 25% מסכום הריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך
 • בפיקדון זה ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה
 • מינימום: 1,000 ₪

למידע נוסף >
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
זמין פלוס ל- 3 שנים
36 חודשים

תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה), המעניקה ריבית הולכת ועולה ככל שמתמידים בה.
 • תקופה: 36 חודשים
 • הריבית קבועה בשנה הראשונה ועולה כל חצי שנה לאחר מכן
 • מועדי משיכה/תחנות: מתום שנה ראשונה וכל חציון לאחר מכן
 • מינימום: 1,000 ₪
 • משיכה לא בתחנה :
  • עד 12 חודשים : אין אפשרות למשיכת כספים
  • משיכה מתום 12 חודשים ולא במועדי משיכה - ישולם לחוסך סכום קרן ההפקדה והריבית שנצברה עד למועד תחנת היציאה שקדמה למועד השבירה.

למידע נוסף >
תקופה
36 חודשים
מידע נוסף
חסכון זמין בשבילך
24 חודשים
תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) בהפקדה חד פעמית לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.
 • תקופה : 24 חודשים
 • הריבית :
  • ריבית קבועה ועולה באופן מדורג החל מתום חציון וכל חציון לאחר מכן
  • הריבית תעלה בכל חציון
  • הריבית מחושבת כריבית דריבית חצי שנתית
  • שיעור הריבית יחושב לפי ממוצע הריביות החצי שנתיות בגין תקופת החיסכון בפועל
 • סכום המינימום: 1,000 ₪
 • מועדי משיכה/תחנות: מתום החציון הראשון וכל חציון לאחר מכן
 • משיכה לא בתחנה :
  • חצי שנה ראשונה – אין אפשרות לבצע משיכת כספים
  • מתום חצי שנה ולא במועדי משיכה - ישולם לחוסך סכום קרן ההפקדה והריבית שנצברה עד למועד תחנת היציאה שקדמה למועד השבירה.
 • משיכה חלקית: ניתן למשוך משיכה חלקית בתנאי שתיוותר היתרה המינימלית להפקדה

למידע נוסף >
תקופה
24 חודשים
מידע נוסף
אין לכם חשבון בבנק הפועלים ורוצים לפתוח פיקדון? באפשרותכם להצטרף עכשיו לבנק.


חשוב לדעת


שיעורי ריבית בפיקדונות שקליים
שיעורי ריבית בפיקדונות במט"ח
 • מיסוי - בהתאם לתנאי המוצרים, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי המוצרים יהיו כפי שייקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת המוצרים וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות