הצעות ייחודיות גם למפקידים בדיגיטל

יש לנו מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון בשבילכם.

שם המוצר
תקופה
מידע נוסף
פיקדון ספרינט דיגיטלי
12 חודשים
 • פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון, הלקוח יקבל 25% מסכום הריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך
 • בפיקדון זה ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה
 • מינימום: 1,000 ₪
 • למידע נוסף >
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
פיקדון קצוב בחודשים בדולר
1-12 חודשים
 • פיקדון במט"ח בריבית קבועה ומובטחת המשולמת בתום תקופת הפיקדון
 • מטבע: דולר
 • תקופה: 1-12 חודשים
 • ריבית: קבועה
 • תחנות יציאה: ללא
 • קביעת הריבית: בהתאם ליתרת הלקוח הכוללת בפיקדונות מט"ח
 • סכום מינימום: 2500
 • למידע נוסף >
תקופה
1-12 חודשים
מידע נוסף
חיסכון זמין בשבילך
24 חודשים
 • תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) בהפקדה חד פעמית לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה
  מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.
 • תקופה: 24 חודשים
 • הריבית:
  • ריבית קבועה ועולה באופן מדורג החל מתום חציון וכל חציון לאחר מכן
  • הריבית תעלה בכל חציון
  • הריבית מחושבת כריבית דריבית חצי שנתית
  • שיעור הריבית יחושב לפי ממוצע הריביות החצי שנתיות בגין תקופת החיסכון בפועל
 • סכום המינימום: 1,000 ₪
 • מועדי משיכה/תחנות: מתום החציון הראשון וכל חציון לאחר מכן
 • משיכה לא בתחנה:
  • חצי שנה ראשונה – אין אפשרות לבצע משיכת כספים
  • מתום חצי שנה ולא במועדי משיכה - ישולם לחוסך סכום קרן ההפקדה והריבית
   שנצברה עד למועד תחנת היציאה שקדמה למועד השבירה
 • משיכה חלקית: ניתן למשוך משיכה חלקית בתנאי שתיוותר היתרה המינימלית להפקדה
 • למידע נוסף >
תקופה
24 חודשים
מידע נוסף
חיסכון 100% מדד פלוס
12 חודשים
 • תכנית חיסכון הצמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן.
  במקרה של ירידת מדד המחירים לצרכן, קרן החיסכון השיקלית מובטחת (ברוטו לפני מס)
 • ריבית: קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן.
  נקבעת במעמד ההפקדה ומשולמת בתום תקופת החיסכון.
 • מטבע: שקל
 • אופן ההפקדה: חד פעמי
 • מועדי משיכה/תחנות: אין
 • מינימום: 1,000 ₪
 • למידע נוסף >
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף

חשוב לדעת

 • מיסוי - בהתאם לתנאי המוצרים, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי המוצרים יהיו כפי שייקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת המוצרים וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות

שיעורי ריבית בפיקדונות שקליים