מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון עבורכם
מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון עבורכם

פיקדונות וחסכונות

מוצר החודש


הצעות ייחודיות גם למפקידים בדיגיטל

יש לנו מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון בשבילכם.

שם המוצר
תקופה
מידע נוסף
פיקדון ספרינט דיגיטלי
12 חודשים
 • פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון, החוסך יקבל 25% מסכום הריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך
 • בפיקדון זה ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה
 • מינימום: 1,000 ₪
 • למידע נוסף >
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
חיסכון שקלי עולה
60 חודשים
 • תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה), המעניקה ריבית הולכת ועולה ככל שמתמידים בה
 • תקופה: 60 חודשים
 • הריבית:
  • ריבית קבועה ועולה באופן מדורג כל שנה
  • הריבית מחושבת כריבית דריבית חצי שנתית
  • שיעור הריבית יחושב לפי ממוצע הריביות השנתיות בגין תקופת החיסכון בפועל
 • סכום המינימום: 10,000 ₪
 • מועדי משיכה/תחנות: מתום שנה וכל שנה לאחר מכן
 • משיכה לא בתחנה:
  • עד 12 חודשים – אין אפשרות לבצע משיכת כספים
  • מתום 12 חודשים ולא במועדי משיכה - ישולם לחוסך סכום קרן ההפקדה והריבית שנצברה עד למועד תחנת היציאה שקדמה למועד השבירה.
 • משיכה חלקית: ניתן למשוך משיכה חלקית בתנאי שתיוותר היתרה המינימלית להפקדה
 • למידע נוסף >
תקופה
60 חודשים
מידע נוסף
אין לכם חשבון בבנק הפועלים ורוצים לפתוח פיקדון? באפשרותכם להצטרף עכשיו לבנק.


חשוב לדעת


שיעורי ריבית בפיקדונות שקליים
 • מיסוי - בהתאם לתנאי המוצרים, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי המוצרים יהיו כפי שייקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת המוצרים וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות