תחל שנה ומוצריה

יש לנו מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון בשבילכם.

שם המוצר
תקופה
מידע נוסף
פיקדון ספרינט דיגיטלי
12 חודשים
 • פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון, הלקוח יקבל 25% מסכום הריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך
 • בפיקדון זה ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה
 • מינימום: 1,000 ₪
 • למידע נוסף >
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
פיקדון קצוב בחודשים בדולר
1-12 חודשים
 • פיקדון במט"ח בריבית ריבית קבועה ומובטחת המשולמת בתום תקופת הפיקדון
 • מטבע: דולר
 • תקופה: 1-12 חודשים
 • ריבית: קבועה
 • תחנות יציאה: ללא
 • קביעת הריבית: בהתאם ליתרת הלקוח הכוללת בפיקדונות מט"ח
 • סכום מינימום: 2500
 • למידע נוסף >
תקופה
1-12 חודשים
מידע נוסף
חיסכון מנצח ל-3 שנים
36 חודשים
 • תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) בהפקדה חד פעמית עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון
 • תקופה: 36 חודשים
 • קרן הפקדה והמענק אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו
 • המענק מהווה את סך הריבית הצבורה במונחי ריבית דריבית שנתית בגין מלוא תקופת החיסכון
 • מועדי משיכה/תחנות: אין
 • משיכה לא בתחנה:
  • עד 12 חודשים: אין אפשרות למשיכת כספים
  • במשיכה מתום 12 חודשים ולפני תום 24 חודשים: 65% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל
  • במשיכה מתום 24 חודשים ולפני תום תקופה: 85% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל
 • סכום מינימום: 1,000 ש"ח
 • למידע נוסף >
תקופה
36 חודשים
מידע נוסף

חשוב לדעת

 • מיסוי - בהתאם לתנאי המוצרים, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי המוצרים יהיו כפי שייקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת המוצרים וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות

שיעורי ריבית בפיקדונות שקליים