לפתוח עשור חדש עם מוצר חדש

יש לנו מגוון פיקדונות ותוכניות חיסכון בשבילכם.

שם המוצר
תקופה
מידע נוסף
פיקדון ספרינט קצר
12 חודשים
 • פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון, הלקוח יקבל 25% מסכום הריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך
 • בפיקדון זה ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה
 • מינימום: 1,000 ₪
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
חיסכון זמין רבעוני עולה
12 חודשים
 • תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לשנה, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום רבעון ראשון וכלרבעון לאחר מכן
 • תקופה: 12 חודשים
 • ריבית: תוכנית חיסכון שקלית, המעניקה ריבית הולכת ועולה ככל שמתמידים בה
 • תחנות יציאה: כל 3 חודשים
 • מינימום: 1000 ₪
תקופה
12 חודשים
מידע נוסף
חיסכון מנצח ל-5 שנים
60 חודשים
 • תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון
 • תקופה:60 חודשים
 • קרן הפקדה והמענק אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו
 • המענק מהווה את סך הריבית הצבורה במונחי ריבית דריבית שנתית בגין מלוא תקופת
  החיסכון
 • מועדי משיכה/תחנות: אין
 • משיכה לא בתחנה :
  • עד 24 חודשים: אין אפשרות למשיכת כספים
  • במשיכה מתום 24 חודשים ולפני תום 48 חודשים:50% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל
  • במשיכה מתום 48 חודשים ולפני תום תקופה : 80% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל
 • מינימום: 1000 ₪
תקופה
60 חודשים
מידע נוסף

חשוב לדעת

 • מיסוי - בהתאם לתנאי המוצרים, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי המוצרים יהיו כפי שייקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת המוצרים וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים  
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות

שיעורי ריבית בפיקדונות שקליים