תעריפון הבנק

תעריפון בנק הפועלים

לתשומת לבך: בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בלוח זה, לבין המידע הרשום בתעריפון השלם של הבנק – ייקבע הרשום בתעריפון השלם

 

הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "עסק גדול"

התפלגות עמלות ני"ע

דף הסבר - "שירות המסלולים"

 

הטבות לאוכלוסיות

לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.

 

הבהרה למבקש לפתוח חשבון למטרת עסק בדבר המשמעות המעשית של סיווג החשבון כחשבון "עסק קטן" לעניין תעריפון השירותים

 

הודעות על שינויים 

 

הודעה ללקוחות מ- 19.11.2019 בדבר שינויים בתעריפון הבנק ללקוחות עסק גדול החל מ- 2.12.2019

 

 

הודעה ללקוחות מ- 27.11.2018 בדבר שינוי הריבית החל מ- 30.11.2018

WPS2, render time:860 mSec