בנק הפועלים מפרסם דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2017

הרווח הנקי הסתכם ב-469 מיליון ש"ח, התשואה להון עמדה על 5.3%.
הרווח בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית וסגירת הפעילות בשווייץ, היה מסתכם ב- 861 מיליון ש"ח והתשואה היתה עומדת על 9.9%.

 

הבנק יחלק דיבידנד בסך של 188 מיליון ש"ח מרווחי הרבעון השלישי

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2017:

 • הרווח הנקי הסתכם ב-469 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 699 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית וסגירת הפעילות בשווייץ, היה מסתכם ב- 861 מיליון ש"ח.
 • תשואת הרווח הנקי להון הסתכמה ב- 5.3% בהשוואה לשיעור של 8.3% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית וסגירת הפעילות בשווייץ, התשואה היתה עומדת על 9.9%.
 • תוצאות הרבעון הושפעו בעיקר מהוצאות הכרוכות בהפרשה בגין החקירה האמריקאית בסך של כ- 280 מיליון ש"ח ובסגירת הפעילות בבנקאות הפרטית בשווייץ בסך של 110 מיליון ש"ח.
 • יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם לשיעור של  11.26%, בהשוואה ל- 11.01% לסוף שנת 2016.
 • יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם לשיעור של 14.85%, בהשוואה ל- 15.11% לסוף שנת 2016.
 • דיבידנד ברבעון השלישי של שנת 2017 - דירקטוריון הבנק החליט על תשלום דיבידנד בסך של כ- 188 מיליון שקל, בשיעור של 40% מרווחי הרבעון השלישי של שנת 2017. סך הדיבידנד בגין רווחי תשעת החודשים הראשונים של השנה הינו 820 מיליון ש"ח.

 

התפתחויות העיקריות בדוחות הכספיים ברבעון השלישי של 2017:

 • רווח מימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2017 ב- 2,280 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 2,144 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור 6.3%.
 • הוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו ברבעון השלישי של 2017 ב- 25 מיליון ש"ח, 0.04% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה להכנסות בסך 118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד הכנסה בשיעור של 0.17%. 
  הוצאות בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות  הסתכמו ברבעון השלישי של 2017 ב- 433 מיליון ש"ח, 0.62%, בהשוואה להוצאות בסך  263 מיליון ש"ח  ברבעון המקביל אשתקד, 0.37%.
 • הכנסות תפעוליות ואחרות הסתכמו ברבעון השלישי של 2017 ב- 1,325 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 1,386 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • הוצאות תפעוליות ואחרות הסתכמו ברבעון השלישי של 2017 ב- 2,607 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,445 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • יחס יעילות - יחס ההוצאות התפעוליות לסך ההכנסות, בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית וסגירת הפעילות בשווייץ, עמד ברבעון  השלישי של שנת  2017 על 60.9%  בהשוואה ל- 61.1% ברבעון המקביל. 
 • מעורבות חברתית ותרומה לקהילה- הבנק ממשיך להוביל בתחום התרומה לקהילה בתרומות כספיות, במיוחד בתחומי החינוך, התרבות והרווחה שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2017 בכ- 28 מיליון ש"ח. במהלך תקופה זו עסקו למעלה מ- 4,000 מעובדי הבנק בפעילויות התנדבותיות.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 • המאזן המאוחד ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם בכ- 449.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 448.1  מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016, עלייה בשיעור של 0.4%.
 • האשראי לציבור, נטו, הסתכם בכ- 275.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 272.0 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016, עלייה בשיעור של 1.3%.
 • האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב- 40.5 מיליארד ש"ח בהשוואה 39.5 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016, גידול של 1.0 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור של 2.6%.
 • הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב- 72.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 68.8 מיליארד ש"ח בהשוואה לסוף שנת 2016, גידול של 3.7 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור של 5.3%.
 • האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב- 29.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 28.3 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016, גידול של 0.9 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור של 3.1%.
 • האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב- 33.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.2 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016, גידול של 1.7 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור של 5.2%.
 • האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב- 65.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 68.0 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016,קיטון של 2.5 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 3.7%.
 • פיקדונות הציבור הסתכמו בכ- 342.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 338.5 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016 עלייה בשיעור של 1.3%.
 • ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב- 35.6 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 34.0 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2016, גידול בשיעור של 4.5%.
 • יחס מינוף - היחס בין מדידת ההון (הון רובד 1) למדידת החשיפה (סכום החשיפות המאזניות, חשיפות לנגזרים ולעסקות מימון ניירות ערך ופריטים חוץ מאזניים) היה 7.4% לעומת יחס מזערי נדרש על ידי המפקח על הבנקים בשיעור של 6%.
 • יחס נזילות - היחס שבין מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה לתזרים המזומנים היוצא נטו בתרחיש הקיצון, עמד בסוף הרבעון השלישי של שנת 2017  על 123%, לעומת שיעור של 100% הנדרש ע"י הפיקוח על הבנקים בסוף שנת 2017.
WPS1, render time:2883 mSec