החוק לצמצום השימוש במזומן ובשיקים

ב- 1.7.2019 נכנס לתוקפו החלק ב"חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח - 2018" (להלן: "החוק"), הנוגע לאיסור שימוש בשיק שהופרו לגביו הגבלות בשימוש בשיקים וכן הוראות פרק ג' לחוק לעניין "עיצום כספי" בגין הפרת סעיפי החוק.

 

משמעות השינוי, או מה השתנה?  

 

בהתאם להוראות החוק, החל מ- 01.07.2019 הבנק אינו רשאי לפרוע "שיק פתוח / שיק על החלק".

 

כלומר, הבנק לא יכול לפרוע שיק שלא מצוין בו שם הנפרע.
מעבר לכך, אם מדובר בשיק סחיר שהוסב לצורך פירעונו, צריך השיק להכיל את שם ומספר תעודת זהות המסב (מי שקיבל שיק והעביר אותו לאחר), וכן, שם הנסב (מי שקיבל שיק מוסב).

 

בנוסף, הבנק אינו רשאי לפרוע שיק בסך העולה על 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ש"ח), שהוסב יותר מפעם אחת, אלא אם ההסבה השנייה היא לגוף פיננסי מפוקח - תאגיד בנקאי, בנק הדואר, בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לשם פירעונו (למעט בחריגים המופיעים בחוק).

 

נראות השיק החדשה

 

בקדמת השיק: החתימה עוברת מצד שמאל למטה, לצד ימין למטה.

 

בגב השיק:

  • בשיק למוטב בלבד בכל סכום – גב השיק לא השתנה. על המוטב לחתום בגב השיק ולהפקידו בחשבונו לצורך פירעונו.
  • בגב שיק ללא הגבלת סחירות מופיעה טבלה, בה נדרשים המוטב\מסב וכן הנסב וגוף פיננסי מפוקח למלא את פרטיהם ולחתום, לצורך הפקדת השיק לפירעון.
    • בשיק ללא הגבלת סחירות בסכום הנמוך מ-10,000 ש"ח, המסב וכל אחד מהנסבים נדרשים למלא את שמם המלא ולחתום בגב השיק. על כל מסב לציין גם את מספר זהותו.
    • שיק ללא הגבלת סחירות בסכום העולה על 10,000 ש"ח, כל מוטב, מסב, נסב וגוף פיננסי נדרשים למלא את פרטיהם בהתאם לטבלה.

 

חשוב!

 

ניתן להמשיך ולהשתמש בפנקסי השיקים שברשותכם למרות שאינם בגרסה החדשה, ובלבד שהם עומדים בהוראות החוק.
שיקים שיופקדו לאחר כניסת החוק לתוקף ולא עומדים בהוראות החוק לא יכובדו.

 


דוגמת השיק האחיד:

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה ועניין, במוקד התמיכה הטלפוני – טלפון 2407* או 03-6532409

 


צפו בסרטון המסביר על החוק:

 

WPS2, render time:649 mSec