הקוד האתי

מנהיגים קוד אתי התנהגותי ופועלים להטמעתו

בשנת 2004 אימץ בבנק הפועלים קוד אתי המתייחס למכלול הערכים של אחריות, אמון, יושר ושמירה על כבוד האדם. קוד אתי זה, הגדיר את היחסים בין העובד לסביבתו - הבנק, העובדים האחרים, הלקוחות והקהילה. ההנחיות האתיות מדגישות את ההתנהגות המכבדת של העובד לסביבתו ואת חובת הבנק לנהוג כלפיו בהגינות ובכבוד. בשנת 2009 ביצע הבנק עדכון ובמסגרתו רוענן הנוסח, הורחבו התכנים והקוד הפך לקוד אתי גלובלי. בשנת 2010 הושק קוד אתי התנהגותי באופן רשמי לעובדי הבנק. ההטמעה נעשתה בשלוש רמות ארגוניות: ברמת הפרט, ברמת פורומים מובילים וברמת הארגון. זאת, על מנת לחזק את מעמדו כנדבך משמעותי בתרבות הארגונית בבנק. הקוד האתי ההתנהגותי מחולק לארבעה פרקים:

  • "אני ועבודתי בבנק" - פרק המגדיר את מערכת היחסים עם הבנק ועובדיו;
  • "קשרים עם הלקוחות" - פרק המגדיר את מערכת היחסים עם לקוחות הבנק;
  • "קשרים עם גורמי חוץ, ספקים ומתחרים" - פרק המגדיר את מערכת היחסים עם גורמי חוץ, ספקים ומתחרים.
  • "קידום הסביבה, החברה והקהילה בישראל" – פרק העוסק במעורבות החברתית והאחריות הסביבתית של הבנק, באיכות חיי העובדים ורווחתם ובטובת הלקוחות של הבנק.

 

כדי לקדם תרבות התנהלות ההולמת את תכני הקוד האתי, הוגדר המבנה הארגוני בשנת 2012, לרבות תהליכי העבודה וערוצי הדיווח בנושא. בהתאם למבנה החדש, מנהלת חטיבת הון אנושי, ייעוץ ומשאבים, מונתה כממונה על האתיקה בבנק. בין התחומים הנמצאים בטיפולה הוגדרו נושאים הקשורים לעדכון והטמעה של הקוד האתי, כגון:

  • תהליכי הדרכה ולמידה;
  • יצירת ערוץ פניות לשירות העובדים;
  • דיון בסוגיות אתיות שמועלות ע"י העובדים בערוצי דיווח שונים העומדים לרשותם;
  • דיון במקרים בהם חלה הפרה של הקוד.

 

כמו כן, מונתה אחראית האתיקה בקמפוס פועלים, מהיחידה למנהיגות ופיתוח ארגוני. בין היתר, תפקידה של אחראית האתיקה לסייע בהטמעת הקוד. בשנת 2013 שונו ערוצי הדיווח לפניות בנושאים אתיים. האחריות לנושא הועברה למנהל הסיכונים הראשי של הבנק, על מנת שגורם אחד ובלתי תלוי ירכז את כל הדיווחים. לרשות עובדי הבנק, אשר לדעתם עולה חשד לפגיעה בערכים ובנורמות של הבנק על ידי מי מעובדי הבנק, ישנם מספר ערוצים לפנייה ולדיווח: באמצעות הטלפון, הדואר האלקטרוני, בכתב או באמצעות הערוץ האנונימי שבפורטל הארגוני (הזמין בכל שעות הפעילות). כדי להבטיח שהעובדים הפונים יהיו מוגנים ולא יינזקו בגין הדיווח, נבנה תהליך ונוהל ייחודי, שאושר בדירקטוריון, לשמירה על אנונימיות הגורם הפונה והגנה עליו.

 

 לצפייה בקוד האתי המלא

WPS1, render time:1355 mSec