משה קורן
  • יו"ר ועדות הדירקטוריון: הועדה לניהול ובקרת סיכונים.
  • חבר בועדות הדירקטוריון: אשראי, ביקורת, תגמול.
  • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
  • מכהן כדירקטור בבנק מיום 3 באוגוסט 1992.
  • בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה – האוניברסיטה העברית.
    בוגר קורסים בנושא ניתוח דו"חות כספיים.
    יועץ בנקאי ופיננסי.
  • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
WPS2, render time:89 mSec