רונית אברמזון-רוקח
  • יו"ר ועדת ביקורת של הדירקטוריון
  • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת תגמול, ועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
  • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
  • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
  • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 5 פברואר 2018.
  • בעלת תואר ראשון במשפטים – האוניברסיטה העברית ירושלים.
  • משמשת כיועצת משפטית בתחומי חברות, ניירות ערך ובנקאות (רונית אברמזון, שירותים משפטיים בע"מ).
  • חברה בעמותת הקרן לירושלים (ע"ר), בעמותת שילוב - מכון לטיפול משפחתי וזוגי (ע"ר), במכללה האקדמית בית ברל (ע"ר) ובציפורי מרכז להכשרה ומנהיגות בע"מ (חל"צ).
  • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, מגדל שוקי הון בע"מ וכרמל אולפינים בע"מ (דח"צ), אך כיום שוב אינה מכהנת בהן.
WPS1, render time:87 mSec