יעקב פאר
 • חבר בועדות הדירקטוריון: אשראי, ביקורת, ניהול ובקרת סיכונים  אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 6 באוקטובר 2010.
  כהונתו בת שש השנים, של מר יעקב פאר, כדירקטור חיצוני בבנק, הסתיימה ביום 6 באוקטובר 2016, הבחירה במר יעקב פאר לכהונת דירקטור בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 28 בספטמבר 2016.
 • בעל תואר שני בניהול עסקי בהנדסת תעשיה וניהול – אוניברסיטת בן-גוריון.
  בעל תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטת בן-גוריון.
 • יועץ כלכלי וניהולי לעסקים קטנים.
  חבר בעמותת ידידי מרכז רפואי רבין.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
WPS1, render time:80 mSec