דליה לב
 • יו"ר ועדת תגמול של הדירקטוריון
 • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת אשראי, ועדת ביקורת, ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עיסקי, ועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 12 באפריל 2018.
 • רואת חשבון מוסמכת - האוניברסיטה העברית.
  LLM (מוסמך במשפטים) – אוניברסיטת בר אילן.
  Advanced Management Program – Harvard Business School.
  מגשרת מוסמכת – לשכת עורכי הדין.
 • משמשת כיו"ר ומנכ"ל בלגל בע"מ (חברה בבעלות מלאה).
 • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שטראוס גרופ בע"מ, פז חברת הנפט בע"מ, אך כיום איננה מכהנת בהן.
 • הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
WPS2, render time:85 mSec