דוד אבנר
  • מכהן כדירקטור בבנק הפועלים מה-4 בספטמבר 2019 
  • חבר בוועדת גמול ובוועדת ביקורת.
  • בעל תואר ראשון במתמטיקה ופילוסופיה מאוניברסיטת חיפה ובעל תואר שני במנהל עסקים מהטכניון.
  • יו״ר Cellomat LTD חברת הזנק בתחום הסלולר.
  • יועץ להנהלה ולדירקטוריון   Starcom   הנסחרת בAIM.
  • כיהן בחמש השנים האחרונות כדירקטור בבנק הלאומי 2011-2017 חבר בוועדות אסטרטגיה, סיכונים, אשראי, דוחות כספיים, דיגיטל.
  • הדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.

 

WPS2, render time:334 mSec