עודד ערן

 • יו"ר הדירקטוריון של הבנק מיום 1 בינואר 2017.
 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: אשראי, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • חבר בוועדת ניהול ובקרת סיכונים, ועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית ובוועדת אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר שני בספרות - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במדעי הרוח - האוניברסיטה הפתוחה.
 • דירקטור ובעל שליטה בחברות: חברת עו"ד עודד ערן ומינורטיל בע"מ. וחבר הועד המנהל של אוניברסיטת תל-אביב.
  יו"ר הועד המנהל של עמותת פועלים בקהילה (ע"ר).
  שימש יועץ מיוחד למשרד עורכי הדין גולדפרב, זליגמן ושות' ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור באדם ומלואו – הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל וכחבר הועד המנהל של עמותת מגדלור לקידום והפצת תרבות בת זמננו, אך כיום שוב אינו מכהן בהם.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
WPS2, render time:76 mSec