מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  7  תוצאות

ע

עמית בקרן השתלמות
אדם המשלם כספים לקרן או שמשלמים בשבילו כספים לקרן למטרת השתלמות או חיסכון, או הזכאי לקבל כספים ממנה.
עמית חבר קיבוץ
עמית עצמאי אשר במועד הצטרפותו לקרן הינו חבר קיבוץ. חבר קיבוץ - חבר כהגדרתו בסעיף 54 ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האלה : מלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 70 שנים בשנת המס, לא משולמים עבורו כספים לקרן השתלמות מעבר לסכומים המשולמים ע"י הקיבוץ ובשיעורים שנקבעו, עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע.
עמית שכיר בקרן השתלמות
עמית אשר מעסיקו משלם בעדו כספים לקופת גמל לתגמולים או לפיצויים.
ערבות בנקאית


ערבות בנקאית מהווה התחייבות בלתי חוזרת של בנק, לשלם למוטב, בעת דרישתו, את הסכום הנקוב בערבות. ערבות בנקאית מונפקת לבקשת לקוח הבנק (הנערב).

ערבות בנקאית חייבת להתייחס לאירוע עתידי שניתן להוכיחו בכתובים ושנשלט על ידי אדם, על מנת שניתן יהיה לערוב לו.

ערבות לפי חוק מכר

ערבות חוק המכר אמורה להבטיח את כספי המקדמה של רוכשי הדירות, במידה והקבלן לא יעמוד בתנאי החוזה ולא יסיים את הדירה במועד. ערבויות חוק מכר נועדו רק למקרה מסוים רכישת דירה כנגד כספי מקדמה.

בשונה מערבות ביצוע רגילה, הניתנת למימוש על פי דרישה וללא תנאי, מימוש ערבות חוק מכר כרוך בהמצאת אישורים רבים. 

ערך זמן (Time Value)

הערך הנוסף (אם קיים) לאופציה מעבר לערך הפנימי.

ערך זה משקף את ציפיות המשקיעים לשינויים צפויים במחיר נכס הבסיס.

ניתן לחשב ערך זה על ידי מציאת ההפרש שבין מחיר האופציה (הפרמיה) ובין הערך הפנימי של האופציה. 

ערך פנימי (Intrinsic Value)

ערך פנימי לאופציית CALL: ההפרש שבין המחיר הנוכחי של נכס הבסיס למחיר המימוש.

ערך פנימי באופציית PUT: ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הנוכחי של נכס הבסיס.  

 
1
 
WPS1, render time:2044 mSec