מילון מונחיםאגרות חוב מיועדות
אגרות חוב בלתי סחירות המונפקות על ידי המדינה לקרנות פנסיה מקיפות (בעבר הונפקו גם לתוכניות ביטוח ולקופות גמל).

 

אובדן כושר עבודה
מקרה בו המבוטח ייחשב בלתי כשיר לעבודה עקב מחלה או תאונה.

 

אובדן כושר עבודה מורחב
מקרה בו המבוטח ייחשב בלתי כשיר לעבודה, עקב מחלה או תאונה בשיעור של 25% לפחות.

 

אובדן כושר עבודה מקצועי
מקרה בו המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו הכושר לעסוק במקצועו או בעיסוקו.

 

איזון אקטוארי
מנגנון המבטיח שהתחייבויות הקרן יהיו שוות לנכסיה.

 

ביטוח
העברת סיכון מסוים מהמבוטח למבטח. המבטח מתחייב לשלם למוטב תגמולי ביטוח בעת קרות מקרה הביטוח.

 

ביטוח חיים
תוכנית ביטוח למקרה מוות ו/או חיסכון לתום תקופה. 

 

ביטוח מנהלים (קופת ביטוח לשכירים)

תוכנית ביטוח לשכירים המשלבת חיסכון פנסיוני, ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

 

ביטוח מעורב
תוכנית המשלבת חיסכון לתום תקופה וביטוח למקרה מוות.

 

ביטוח עדיף
תוכנית ביטוח המאגדת חיסכון וביטוח למקרה מוות.

 

ביטוח קבוצתי (קולקטיבי)
ביטוח לקבוצת מבוטחים בעלי רקע משותף. מקרה הביטוח אפשר שיהיה: מוות, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה וכו'.

 

בעל הפוליסה
אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ושמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

 

 

ההסבר הינו תיאור כללי של המושג נכון ל- 01/01/2013 ואינו מהוות תחליף לייעוץ אישי המותאם ללקוח.
ההסבר מבוסס על חוקים, תקנות, תקנוני קופות גמל/פנסיה ותנאים כלליים של תוכניות ביטוח.
WPS1, render time:275 mSec