מילון מונחיםגילוי נאות
בייעוץ פנסיוני - הצגת כל פרטי העסקה ללקוח, כולל: זיקה למוצרים המלצות ונימוקים.

 

גיל פרישה
גיל בו, על פי החוק, זכאי התושב לפרוש מעבודתו וליהנות מהטבות המס לגמלאים.

 

גיל פרישה מוקדם
גיל בו, על פי החוק, רשאי התושב לקבל פנסיית/קצבת זקנה מהתוכניות הפנסיוניות שלו.

 

גמלא
תשלום חודשי המשולם למבוטח מפרישתו ולכל ימי חייו.


דמי גמולים
ההפקדות השוטפות לקרן פנסיה.  

 

הטבות מס
הקטנת סכום המס או החזר מס בגין הפקדות לקופת גמל או לביטוח חיים.

 

היוון פנסיה/קצבה
המרת חלק מהקצבה/פנסיה לסכום חד-פעמי.

 

הכנסה מזכה
הכנסתו החייבת של היחיד עד לתקרה - המתעדכנת מדי שנה.

 

הצהרת בריאות
שאלון רפואי המתאר את מצבו הבריאותי, בעבר ובהווה, של המבוטח.

 

הצעת ביטוח
בביטוח פנסיוני - טופס שמגיש המבוטח למבטח ובו הצעה להעביר סיכון מסוים למבטח ו/או לחסוך לפרישה.

 

השקעות חופשיות
כספים המושקעים בשוק ההון ללא הבטחת תשואה כלשהי.

 

זיכוי מס
הטבת מס שמשמעותה - הקטנת סכום המס בגין הפקדות לקופת גמל או לביטוח חיים.

 

חובת הגילוי

בביטוח - עיקרון הקובע שעל המבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות בכתב על שאלות מהותיות ששאל המבטח בכתב.

 

חוזה הביטוח
חוזה שמהותו העברת סיכון ספציפי מהמבוטח למבטח.

 

חיתום
בדיקה שהמבטח מבצע במטרה לאמוד את הסיכון הגלום בחוזה הביטוח.

 

 

ההסבר הינו תיאור כללי של המושג נכון ל- 01/01/2013 ואינו מהוות תחליף לייעוץ אישי המותאם ללקוח.
ההסבר מבוסס על חוקים, תקנות, תקנוני קופות גמל/פנסיה ותנאים כלליים של תוכניות ביטוח.
WPS2, render time:1047 mSec