מילון מונחיםקופת גמל
קופה למטרה מסוימת, שאושרה על ידי מס הכנסה. בביטוח פנסיוני המטרות האפשריות הן: קצבה, פיצויים, השתלמות, תגמולים (הוני).

 

קופת גמל לעצמאים
קופת גמל שמפקיד אליה יחיד באופן עצמאי - ללא מעסיק.

 

קופת גמל לשכירים
קופת גמל שמפקידים אליה, במקביל, העובד ומעסיקו.

 

קופת גמל מסלולית
קופת גמל המציעה לעמית מספר אפשרויות השקעה. כל מסלול הינו ייחודי בהרכב הנכסים וברמת הסיכון.

 

קצבה פטורה
קצבה חודשית שבגינה לא ישלם הגמלאי מס.

 

קרן השתלמות
קופת גמל למטרת השתלמות.

 

קרן זכויות
קרן פנסיה המעניקה פנסיה, זקנה; נכות; שאירים, בהתאם לזכויות שצבר העמית במהלך חברותו.

 

קרן פנסיה
קופת גמל לקצבה שמטרתה תשלום קצבה חודשית החל מהפרישה לגמלאות ולכל חיי הגמלאי.

 

קרן פנסיה חדשה מקיפה
קרן פנסיה שמטרתה תשלום פנסיית נכות; שאירים; זקנה, בהתאם לתקנונה. הקרן משקיעה 30% מכספי העמיתים באיגרות חוב ממשלתיות המעניקות תשואה מובטחת של 4.86% צמוד למדד.

 

קרן פנסיה חדשה כללית
קרן פנסיה המאפשרת הצטרפות למסלול חיסכון בלבד – ללא כיסויים ביטוחים. הקרן משקיעה את כל כספי העמיתים בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעה המוצהרת.

 

קרן תשואה
קרן פנסיה המעניקה פנסיית זקנה בהתאם ליתרה הצבורה בעת פרישה.

 

רצף קצבה
יעוד כספי הפיצויים לקצבה. כספי הפיצויים יהיו חלק מקצבה בעת פרישה.

 

רצף פיצויים
השארה או הפקדה של כספי הפיצויים בקופת גמל אישית לפיצויים ודחיית ההתחשבנות עם מס הכנסה.

 

שאירים
לעניין קרן פנסיה - בן/בת זוג של העמית, ילדים עד גיל 21, ילדים מוגבלים (בחלק מהקרנות גם הורים נתמכים)

 

שב"ן
שירותי בריאות נוספים, הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

 

שיווק פנסיוני
מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.

 

שכר קובע
בקרן פנסיה ותיקה - שכר המשמש בסיס לחישוב הזכויות בקרן.

 

תוחלת חיים
ממוצע שנות חיי אוכלוסייה מסוימת.

 

תקופת אכשרה
פרק זמן, המתחיל עם ההצטרפות לקרן/ביטוח, שבגינו אין למבוטח זכות תביעה. 

 

תקנון
מסמך משפטי המסדיר את זכויות העמיתים בקופת הגמל/קרן הפנסיה.

 

תקופת הביטוח
תקופה בה הכיסוי הביטוחי תקף.

 

תקופת המתנה
תקופה שתחילתה - קרות מקרה הביטוח, וסיומה – כפי שנקבע בתנאי הפוליסה. בתקופה זו המוטב לא זכאי לתגמולי ביטוח.

 

תביעה

דרישה בכתב לקבלת תגמולי ביטוח.

 

 

ההסבר הינו תיאור כללי של המושג נכון ל- 01/01/2013 ואינו מהוות תחליף לייעוץ אישי המותאם ללקוח.
ההסבר מבוסס על חוקים, תקנות, תקנוני קופות גמל/פנסיה ותנאים כלליים של תוכניות ביטוח.
WPS1, render time:1047 mSec