מילון מונחיםייעוץ פנסיוני
מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

 

מוטב
יחיד או תאגיד הזכאי לתגמולי הביטוח ו/או לחיסכון הנצבר.

 

מטריה ביטוחית
השלמה איכותית ו/או כמותית של הכיסוי הביטוחי.

 

ניכוי מס
הטבת מס שמשמעותה - הקטנת ההכנסה החייבת במס.

 

פוליסה
עדות לחוזה הביטוח. מסמך המפרט את הזכויות והחובות של המבוטח והמבטח.

 

פנסיה מוקדמת
פנסיה המשולמת ליחיד לפני הגיעו לגיל פרישה.

 

פנסיה מקיפה
תכנית הכוללת שלושה סוגי קצבאות: פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

 

פנסיית זקנה
קצבה חודשית המשולמת לעמית בעת פרישה לגמלאות ולכל ימי חייו.

 

פנסיית יסוד
תכנית שתכליתה תשלום קצבה חודשית לכל חיי הגמלאי/פנסיונר.

 

פנסיית נכות
קצבה חודשית המשולמת לעמית במקרה של אובדן כושר עבודה.

 

פנסיית שארים
קצבה חודשית המשולמת לשארי העמית במקרה פטירתו.

 

פנסיה תקציבית
פנסיה המשולמת מתקציבו השוטף של הארגון/הממשלה.

 

ההסבר הינו תיאור כללי של המושג נכון ל- 01/01/2013 ואינו מהוות תחליף לייעוץ אישי המותאם ללקוח.
ההסבר מבוסס על חוקים, תקנות, תקנוני קופות גמל/פנסיה ותנאים כלליים של תוכניות ביטוח.
WPS2, render time:552 mSec