אחריות וכללי גלישה בטוחה

לגלוש לחשבון בביטחון

 

הסרטונים נועדו להיות כלי עזר במתן רעיונות שיסייעו להפחתת הסיכון בשימוש באינטרנט, והם אינם בבחינת המלצה או תחליף לשיקול דעת עצמאי של הצופה. הבנק רשאי לשנות מעת לעת את תוכן הסרטונים .הבנק אינו אחראי, ולא יחוב בחבות כלשהי, לאובדן או נזק ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם בקשר עם הסרטונים או תוכנם.

 

אפליקציות

 
הגנת ילדיםמיילים
שימוש בנייד
התנהלות נכונה ברשת

רשתות חברתיות
WPS2, render time:248 mSec