הזמנת שיקים אישיים בדואר

הבנק עדכן את טופס הזמנת שיקים אישיים בדואר, בהתאם למצורף. הבנק יחיל את התנאים העדכניים, שיש בהם כדי להקל עם הלקוח, על כלל לקוחותיו, לרבות מי שביקש את השירות תוך הסכמה לתנאים הקודמים.

 

להלן נוסח הטופס:

 

    1.   פנקסי השיקים שהזמנתם יישלחו לכתובת החשבון בדואר רגיל.

    2.   נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שמשלוח פנקסי שיקים בדואר כרוך בסיכון שהפנקסים לא יגיעו ליעדם, ועלול להיעשות
          בשיקים שימוש לרעה. עקב כך עלולים להינקט כנגדכם על ידי צדדים שלישיים הליכים משפטיים בגין שיקים אלה, לרבות
          הליכי הוצאה לפועל. בנוסף, אם בחשבון לא תהיה יתרה מספקת, עלולים השיקים להימנות כמסורבים לפי חוק שיקים ללא
          כיסוי, התשמ"א-1981, מה שעלול להביא להגבלת החשבון. 

 

    3.   לצורך בקרה על הגעת הפנקסים ליעדם נבקש כי עם קבלתם על ידיכם, תאשרו לנו את קבלתם, בהתאם להנחיות כפי
          שיופיעו בצמוד לפנקס השיקים.
          יש להימנע מלעשות שימוש בשיקים וזאת עד שתאשרו לבנק את קבלת הפנקסים על ידיכם.
          שיקים שיוצגו לבנק לתשלום לפני אישורכם לבנק את קבלת הפנקסים על ידיכם, יסורבו ולא יכובדו.

 

    4.   הודעות SMS (מסרון) לעדכון:
          בבחירה על ידיכם לקבל הודעות SMS לעדכון, הנכם מבקשים מהבנק לשלוח אליכם את ההודעות שלהלן-
          הודעה על משלוח פנקסי השיקים אליכם ובקשה כי תאשרו את קבלתם; 
          הודעה על החזרת פנקסי השיקים על ידי הדואר לבנק;
          במקרה בו יוצגו שיקים לפני שהודעתם לנו על קבלת הפנקס לידיכם – הודעה על שיקים שהוצגו.

          הודעת SMS (מסרון) למשלוח סיסמה חד פעמית זמנית:
          במסגרת תהליך אישורכם על קבלת פנקסי השיקים, יכול ונשלח אליכם סיסמה חד פעמית זמנית לטלפון כפי שמעודכן
          בחשבונכם בבנק.

          כללי לעניין הודעות SMS:
          הודעה ב-SMS עשויה להיות חשופה לספקי שירותי הסלולר.
          המשתמש במכשיר הנייד, או המנוי אצל ספק שירותי הסלולר, עשוי להיות מחויב על ידי ספקי שירותי הסלולר בגין העברת
          המסרון על ידיהם, בסכום על פי התעריף כפי שיהיה נהוג אצלם מעת לעת. 
          במקרה בו השימוש בטלפון הסלולרי יהיה מחוץ לישראל, קיימת אפשרות ששירותי SMS יפעלו באופן חלקי או משובש.
          בכל מערכת ממוחשבת ומערכת תקשורת, ובכלל זה שירותי SMS, יכול שיתרחשו שיבושים ותקלות, בין היתר כתוצאה
          מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מגורמים שלבנק אין שליטה עליהם והוא לא יכול למנוע אותם במאמץ סביר.

    5.   בכדי לסייע לנו לעמוד בחובותינו כלפיכם במקרה של אבדן או גניבה, הרי שאם פנקסי השיקים לא יגיעו אליכם בתוך 14 יום 
          מיום ההזמנה, אנא דווחו על כך לסניף או לפועלים בטלפון 2407 * ואנו נעמוד לרשותכם בכל שאלה, ונסייע בידכם ככל
          שיידרש.

 

    6.   במקרים בהם פנקסי השיקים לא יגיעו ליעדם, ובמקרים בהם יעשה שימוש לרעה בשיקים מפנקסים אלה על ידי צדדים 
          שלישיים, לא תישאו בעמלות הזמנת הפנקסים ובעמלות בגין שימוש לרעה זה.

 

    7.   נציין כי באפשרותכם לבקש כי פנקסי השיקים יישלחו לסניף, ולא לכתובת החשבון בדואר רגיל.

 

    8.   כמו כן אנו מזכירים כי הבנק לא יפרע במזומן שיקים המשוכים מהחשבון שבהם נמחק או נחזה להימחק השרטוט ("קרוס")
          המופיע על השיק.

 

    9.   לידיעתכם, ניתן לבטל פעולה זו לאחר אישורה במהלך יום העסקים הנוכחי.                   

 

WPS2, render time:476 mSec