חיים עם הסביבה

מתווים מדיניות סביבתיתהצהרת מדיניות

 

מתוך הכרה באחריותו החברתית של הבנק, ומתוך הבנת החשיבות של ניהול מדיניות בת-קיימא כלפי הסביבה, בנק הפועלים גיבש מדיניות סביבתית כוללת וסדורה. מדיניות זו הותוותה על ידי גורמים מקצועיים, והיא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של הבנק: 

 • הבנק רואה את הנושא הסביבתי כערך חברתי ומנהל אותו כחלק בלתי-נפרד מאחריותו החברתית;
 • הבנק מכיר בכך שמשאבי הטבע הם נכס של הציבור, של הקהילה ושל בני הדורות הבאים - עקרון פיתוח בר-קיימא;
 • הבנק שואף להגיע בהחלטותיו העסקיות לאיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה;
 • הבנק ממלא אחר תקנות וחוקים סביבתיים ומקפיד על הוראות הגופים האמונים על שמירת איכות הסביבה;
 • הבנק מקפיד למנוע נזקים סביבתיים;
 • הבנק מחויב לנהל את השפעותיו הסביבתיות באופן שיבטיח שיפור מתמשך באמצעות קביעת יעדים מדידים ובחינת העמידה בהם;
 • הבנק ימדוד דרך קבע את השפעותיו על הסביבה בכל ההיבטים המהותיים, ישאף להבין את המשמעויות האקולוגיות ולקבל החלטות בהתאם;
 • הבנק ישתף פעולה עם חברות אחרות וגורמים ציבוריים במטרה לקדם נושאים סביבתיים;
 • הבנק יפעל להטמעת חינוך סביבתי בקרב עובדיו, וכן ייזום וישתתף בפרויקטים קהילתיים.
 • הבנק מכיר בערך המוסף המתלווה ליישומה של המדיניות הסביבתית בשני מישורים עיקריים:
  • השילוב של הערכים הסביבתיים עם הערכים הכלכליים של התייעלות במשאבים לוגיסטיים מאפשר ליצור תועלת משותפת - לשורת הרווח בדו"ח הכספי ולשמירה על הסביבה;
  • מדיניות של אחריות סביבתית מאפשרת לשפר את סביבת העבודה בבנק, ובכך תורמת לשיפור איכות החיים של העובדים במקום העבודה ולשביעות רצונם ממנו.

 

הצהרת מדיניות

 מאיה שטיינברג, אמנות מבית 2012

WPS1, render time:1451 mSec