עובדים

איכות חיי העובדים ורווחתםהיעדר אפליה, שקיפות וקליטת עובדי כוח אדם

 

הבנק מתייחס לעובדיו בהגינות וללא אפליה. מדיניות הבנק היא להעסיק, לקדם ולקבל החלטות בקשר לעובדים על בסיס שיקולים ענייניים כגון כישורים ותפקוד, וללא אפליה מחמת דת, גזע, מין, גיל, השקפה, נטייה מינית, מוגבלות וכיוצא באלה. הבנק עושה כל שביכולתו כדי ליישם מדיניות זו. היה והועלתה בפני האחראים לכך טענת אפליה, הבנק פועל מיידית לבירור הטענה. בשנת 2016 לא נמצאה אף תלונה מוצדקת על מקרה אפליה בבנק.


ככלל, השכר והתנאים לעובדי הבנק נקבעים על פי "ספר התפקוד". ספר התפקוד, המתפרסם בפורטל הארגוני, כולל מידע בדבר תנאי ההעסקה והזכאויות המוענקים לכל דרג בבנק, פרסומו של ספר התפקוד יוצר שקיפות בתנאי השכר ומאפשר בקרה עליהם.
בשנת 2016 קלט הבנק 336 עובדי כ"א חיצוני כעובדים מן המניין המהווים 66% מכלל העובדים שנקלטו לבנק בשנה זו. סה"כ, בין השנים 2008-2016 נקלטו למעלה מ- 4,000 עובדי כ"א. בין השנים 2007-2016 ירד שיעור עובדי כ"א חיצוני מ-18.8% ל- 6.4%.

 

לקריאת עקרונות חופש ההתאגדות של הבנק


היעדר אפליה ושקיפות

WPS2, render time:944 mSec