חברי דירקטוריון הבנק

עודד ערן


 • יו"ר הדירקטוריון של הבנק מיום 1 בינואר 2017.
 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: הועדה לאישור השקעות, הועדה לרפורמות וניהול הון, ועדת כספים ותשקיפים, הועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • חבר בועדת אשראי של הדירקטוריון.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר שני בספרות - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במדעי הרוח - האוניברסיטה הפתוחה.
 • דירקטור ובעל שליטה בחברות: חברת עו"ד עודד ערן ומינורטיל בע"מ.
  יו"ר הועד המנהל של עמותת פועלים בקהילה (ע"ר).
  שימש יועץ מיוחד למשרד עורכי הדין גולדפרב, זליגמן ושות' ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור באדם ומלואו – הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל וכחבר הועד המנהל של עמותת מגדלור לקידום והפצת תרבות בת זמננו, אך כיום שוב אינו מכהן בהם.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
אמנון דיק


 • יו"ר ועדת מוצרים חדשים של הדירקטוריון.
  חבר בועדות הדירקטוריון: ועדת אשראי, ועדת בנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית, ועדת טכנולוגיה ומחשוב, הועדה לרפורמות וניהול הון, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 24 במרץ 2010.
  כהונתו בת שש השנים, של מר אמנון דיק, כדירקטור חיצוני בבנק, הסתיימה ביום 24 במרץ 2016, הבחירה במר אמנון דיק לכהונת דירקטור בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 16 במרץ 2016.
 • בעל תואר שני במנהל עסקים – אוניברסיטת תל-אביב.
  בעל תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב.
  איש עסקים, מנהל חברות, יועץ ודירקטור.
  מנכ"ל חברת אדסנסורי בע"מ.
  חבר בדירקטוריונים של החברות: רדיו ללא הפסקה בע"מ, רדיו הצפון החזקות בע"מ, רדיו 99 ECO בע"מ, רלה ניהול ופיתוח (2014) בע"מ, אקו שרון ניהול ופיתוח בע"מ, מיגאד תקשורת בע"מ ובתיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ – חברה לתועלת הציבור).
  יו"ר אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור בחברת מירס תקשורת בע"מ, בחברת East West Innovations ובחברת Nicevend Ltd, וכיו"ר אביליטי אינק, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
מאיר ויצ'נר


 • יו"ר ועדת טכנולוגיה ומחשוב של הדירקטוריון.
  חבר בועדות הדירקטוריון: הועדה לרפורמות וניהול הון ובועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית של הדירקטוריון.
   
  מכהן כדירקטור בבנק מיום 24 בנובמבר 2009.
 • בעל תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - EMBA – Northwestern University, Chicago.
  בעל תואר ראשון במדעי המדינה ומדעי המחשב – אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
  מכהן כמנהל אסטרטגיה גלובלית של קבוצת אריסון (בעלת השליטה בבנק) וכן מכהן כיו"ר קבוצת Miya, הנשלטת ע"י בעלת השליטה בבנק.
  חבר בדירקטוריונים של החברות: Miya S.a.r.l, Miya Lux Holdings S.a.r.l,Miya Water Holdings Ltd., Miya Water Projects Ltd., Dorot Management Control Valves Ltd., Miya Water SA (Proprietary) Ltd., Miya Water Mexico, S.A. DE C.V., Miya NL Holdings BV, Miya NL Projects BV, Miya Lux Holdings S.A.R.L, Swiss IP Branch, Miya Australia Holdings PTY LTD, Miya Voda D.O.O, Romiya (Subsidiary of Miya Water S.R.L), Miya Colombia S.A.S, 4Water Supplies (Pty) Ltd., Miya Puerto Rico LLC.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור בחברות: סטורוייז בע"מ, Storwize Inc. (Delaware- US), Veritec Consulting Inc., Miya Brasil Soluções em Engenharia Hidráulica Ltda ופור אינטגריטי גרופ בע"מ, Miya Bahamas Ltd., Miya Manila Water Projects Inc, WRP Consulting Engineers (Proprietary) Ltd., S.C. Miya Water S.R.L, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
יעקב פאר


 • יו"ר ועדת עסקאות עם אנשים קשורים של הדירקטוריון.
 • חבר בועדות הדירקטוריון: ועדת כספים ותשקיפים, ועדת ביקורת, הועדה לניהול ובקרת סיכונים והועדה לבחינת התנהלות הבנק עם קבוצת אי.די.בי.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 6 באוקטובר 2010.
  כהונתו בת שש השנים, של מר יעקב פאר, כדירקטור חיצוני בבנק, הסתיימה ביום 6 באוקטובר 2016, הבחירה במר יעקב פאר לכהונת דירקטור בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 28 בספטמבר 2016.
 • בעל תואר שני בניהול עסקי בהנדסת תעשיה וניהול – אוניברסיטת בן-גוריון.
  בעל תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטת בן-גוריון.
 • יועץ כלכלי וניהולי לעסקים קטנים.
  חבר בעמותת ידידי מרכז רפואי רבין.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
אפרת פלד


 • חברה בועדות הדירקטוריון: הועדה לרפורמות וניהול הון, הועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית, ועדת כספים ותשקיפים, הועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
 • מכהנת בתפקיד יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברות: אריסון החזקות (1998) בע"מ, אריסון השקעות בע"מ, אריסון קיימות בע"מ, ארזף בע"מ, ארזף ב' (97) בע"מ וכמנכ"ל החברות: SAFO LLC וארזף ג' בע"מ, אשר נמצאות בשליטתה של בעלת היתר השליטה בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 24 בינואר 2007.
 • בעלת תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים – EMBA – תוכנית בינלאומית קלוג רקאנטי, אוניברסיטת ת"א ו- Northwestern University.
  בעלת תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת ת"א;
  בוגרת לימודי תעודה בשמאות מקרקעין, אוניברסיטת ת"א;
  יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברות: אריסון החזקות (1998) בע"מ, אריסון השקעות בע"מ, אריסון קיימות בע"מ, ארזף בע"מ, ארזף ב' (97) בע"מ, ארזף ג' בע"מ וכן כמנכ"ל SAFO LLC.
  חברה בדירקטוריונים של החברות: שיכון ובינוי בע"מ, אב-אר השקעות הון 1997 בע"מ, מלח הארץ בע"מ, Arison Investments USA, LLC, וארשב אחזקות בע"מ.
  חברה בדירקטוריון מכון ויצמן למדע.
  כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: ביומדיקל אינווסטמנטס (1997) בע"מ, 4integrity Group LLC, MIYA S.a.r.L ו- MIYA Luxembourg S.a.r.L., אך כיום שוב אינה מכהנת בהן.
 • הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
דליה לב


 • יו"ר ועדת תגמול של הדירקטוריון
 • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת אשראי, ועדת ביקורת, ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עיסקי, ועדת כספים ותשקיפים.
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 12 באפריל 2018.
 • רואת חשבון מוסמכת - האוניברסיטה העברית.
  LLM (מוסמך במשפטים) – אוניברסיטת בר אילן.
  Advanced Management Program – Harvard Business School.
  מגשרת מוסמכת – לשכת עורכי הדין.
 • משמשת כיו"ר ומנכ"ל בלגל בע"מ (חברה בבעלות מלאה).
 • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שטראוס גרופ בע"מ, פז חברת הנפט בע"מ, אך כיום איננה מכהנת בהן.
 • הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
משה קורן


 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: ועדת אשראי והועדה לניהול ובקרת סיכונים.
 • חבר בועדות הדירקטוריון: ועדת עסקאות עם אנשים קשורים, ועדת ביקורת, ועדת כספים ותשקיפים, הועדה למוצרים חדשים, ועדת תגמול וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 3 באוגוסט 1992.
 • בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה – האוניברסיטה העברית.
  בוגר קורסים בנושא ניתוח דו"חות כספיים.
  יועץ בנקאי ופיננסי.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
ראובן קרופיק


 • חבר בועדות הדירקטוריון: ועדת ביקורת, ועדת טכנולוגיה ומחשוב והועדה למוצרים חדשים.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר ראשון במדעי החברה, תוך התמחות בכלכלה ומדעי המדינה – האוניברסיטה העברית ירושלים.
  בעל תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל-אביב.
  בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי - אוניברסיטת תל-אביב.
 • דירקטור בחברות, יזם עסקי.
  דירקטור ביקבי רקאנטי בע"מ ודירקטור ב- NYK Technologies (חברה משפחתית).
  חבר בועד המנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית, ע"ר.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל בכלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; כשותף, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ; כיו"ר דירקטוריון החברות: גמידה סל בע"מ, מדיוונד בע"מ, די פארם בע"מ, ביוקנסל בע"מ, אנדרומדה ביוטק בע"מ; וכדירקטור בדירקטוריון החברות: קיורטק בע"מ, קמפוס ביו ניהול בע"מ ו- NIK בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
עידו שטרן


 • יו"ר הועדה לבחינת התנהלות הבנק עם קבוצת אי.די.בי של הדירקטוריון.
  חבר בועדות הדירקטוריון: ועדת אישור השקעות, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין, הועדה לרפורמות וניהול הון, ועדת תגמול בהרכבה המורחב וועדת בנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית.
 • מכהן בתפקיד סמנכ"ל ויועץ משפטי באריסון החזקות (1998) בע"מ, אריסון השקעות בע"מ, אריסון קיימות בע"מ, ארזף ב' 97 בע"מ, ארזף בע"מ ואב-אר השקעות הון 1997 בע"מ, אשר נמצאות בשליטתה של בעלת היתר השליטה בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 24 בספטמבר 2012.
 • בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) – האוניברסיטה העברית, ירושלים.
  בוגר תוכנית לפיתוח מנהלים – בית ספר למינהל עסקים, אוניברסיטת Harvard, בוסטון.
 • חבר בדירקטוריונים של החברות: שיכון ובינוי בע"מ ומלח הארץ בע"מ.
WPS1, render time:3476 mSec