אסיפות כלליות

ב – 5 בפברואר, 2018 יקיים הבנק אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות

שעל סדר יומה מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק.
דוח מידי בנושא.

דוח זימון אסיפה 31.12.17 - משלים

הצהרת דח"צ

כתב הצבעה 31.12.17 - משלים

 

ביום 4 באפריל 2017 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2015; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק; ואישרה את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון הבנק.

 דוח מיידי על תוצאות אסיפה

 

ביום 19 בדצמבר 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.

האסיפה אישרה את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה של הבנק; כן אישרה האסיפה את תנאי העסקתו של מר ארי פינטו כמנכ"ל הבנק.


בנק הפועלים בע"מ מסר דיווח מיידי לרשות ניירות ערך בנושא:
ת 048 - דיווח מיידי על תוצאות אסיפה

 

ביום 28 בספטמבר 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעות המונח בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות המונח בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016; כן אישרה את מינויו של מר ישראל תפוחי כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016.

 

ביום 16 במרץ 2016 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016; כן אישרה האסיפה את הארכת מינויו של מר אמנון דיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין המפורסמות על-ידי המפקחת על הבנקים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 24 במרץ 2016.

 

ביום 18 בפברואר 2016 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2014; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה את מינויו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה את מינויו של מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה 301 (וכן כדירקטור "בלתי תלוי" כמשמעו בחוק החברות), לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה לתקן את תקנון הבנק ("תקנון הבנק") על-ידי הוספת תקנה 24ה לתקנון הבנק המתירה הענקת פטור לנושאי המשרה בבנק מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק; אישרה את תיקון תקנה 17 לתקנון הבנק; אישרה את תיקון מדיניות התגמול של הבנק (שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 11 בפברואר 2014 ("מדיניות התגמול")), כך שמדיניות התגמול תתיר הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק על-ידי הוספת סעיף 18א לפרק ה' של מדיניות התגמול; אישרה הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, לרבות למנכ"ל הבנק, המכהן ו/או שיכהן מעת לעת, ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, אשר בעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם; ואישרה מחדש מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שבעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם. 

 

ביום 31 במרץ 2015 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה בחירה בגב' דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית חיצונית" בבנק (דח"צ) כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 6 באפריל 2015.

 

ביום 30 בנובמבר 2014 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות הבנק
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2013; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה בחירה מר יאיר טאומן לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1 בדצמבר 2014, כשהוא נחשב ל"דירקטור חיצוני" לפי הוראה 301; וכן אישרה בחירה במר אמרי טוב לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 5 לפברואר 2015, כשהוא נחשב ל"דירקטור חיצוני" לפי סעיף 1 לחוק החברות.

 

ביום 12 במרץ 2014 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.

האסיפה אישרה את כהונת מר יוסף ירום כדירקטור בבנק, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 21 במרץ 2014, כשהוא נחשב ל"דירקטור חיצוני" כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין 301 .

 

ביום 11 בפברואר 2014 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את מדיניות התגמול לנושאי משרה של הבנק, בתחולה מיום 1 בינואר 2013.

 

ביום 12 בספטמבר 2013 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2012; אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה בחירה בגב' מלי ברון לכהונת דירקטורית בבנק, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 12 בספטמבר 2013, כשהיא נחשבת ל"דירקטורית חיצונית" לפי הוראה 301; וכן אישרה בחירה במר יעקב פאר לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 6 באוקטובר 2013, כשהוא נחשב ל"דירקטור חיצוני" לפי הוראה 301.

 

ביום 24 במרץ 2013 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2011; אישרה את מינוי רואי החשבון; אישרה את הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק, וכן את הארכת מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים (מר אמנון דיק נחשב ל"דירקטור חיצוני" כמשמעות הביטוי בהוראת ניהול בנקאי תקין 301 שפורסמה על ידי המפקח על הבנקים).

 

ביום 25 באוקטובר 2012 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את אישור התקשרות הבנק עם מר יאיר סרוסי בגין הארכת כהונתו כיו"ר דירקטוריון הבנק עד ליום 31 בדצמבר 2017 ואת תנאי העסקתו.

 

ביום 25 ביולי 2012 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אירית איזקסון. כן אישרה האסיפה את תיקון תקנון הבנק והתאמתו לעדכוני חקיקה בעניין כהונת דירקטורים.

 

ביום 5 באפריל 2012 התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה את מינויה של הגב' דפנה שורץ לכהונת דירקטורית חיצונית (בהתאם לחוק החברות), לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 6 באפריל 2012, במקומה של הגב' נירה דרור אשר סיימה כהונתה ביום 5 באפריל 2012.
בהתאם להחלטת האסיפה, מכהנת הגב' דפנה שורץ כדירקטורית חיצונית (בהתאם לחוק החברות), החל מיום 6 באפריל 2012, במקומה של הגב' נירה דרור שסיימה כהונתה ביום 5 באפריל 2012.

 

ביום 3 בינואר 2012 התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2010; אישרה את מינוי רואי החשבון; אישרה את החלפת תקנה 24 לתקנון הבנק לעניין הוראות הנוגעות לביטוח ושיפוי; אישרה מתן כתב שיפוי לנושאי המשרה בבנק, לרבות לנושאי המשרה שיכולים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתב השיפוי להם; וכן אישרה את מינוי מר אמרי טוב, המכהן כדירקטור חיצוני בבנק החל מיום 5 בפברואר 2009, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 5 בפברואר 2012.

 
 

WPS2, render time:630 mSec