ביטוח מנהלים/ביטוח לעצמאים

מהי קופת ביטוח?

קופת ביטוח הינה קופת חיסכון וביטוח לטווח הארוך המעניקה למבוטח קצבה במקרים הבאים: קצבת זקנה – בעת פרישה; פיצוי חודשי - בעת אובדן כושר עבודה; סכום ביטוח במקרה מוות.

 

על מה מבוססת ההתקשרות עם חברת הביטוח?

ההתקשרות בין העמית לחברת הביטוח מבוססת על חוזה בין הצדדים המגובה באמצעות פוליסה - מסמך המפרט את הזכויות והחובות של הצדדים.

 

על מה מבוסס רכיב הביטוח?

רכיב הביטוח בפוליסה מבוסס על ביטוח אישי של המבוטח באמצעות המבטח – חברת ביטוח.

 

כיצד מנוהלים הכספים?

לכל מבוטח קיים חשבון חיסכון נפרד הכולל את הקרן שהושקעה והרווחים/הפסדים על ההשקעה, בניכוי דמי ניהול.

 

מתי אוכל למשוך את הכסף?

בגיל פרישה (אישה-62, גבר-67) ניתן לקבל קצבה מלאה בהתאם לצבירה בקופה ולתנאי הפוליסה. במקרה של פרישה מוקדמת - החל מגיל פרישה מוקדם (60) ניתן לקבל קצבה מוקטנת.

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
המוצרים הפנסיוניים
WPS1, render time:339 mSec