קרן פנסיה

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא קופת חיסכון וביטוח לטווח הארוך המעניקה פנסיה במקרים הבאים: פנסיית זקנה - בעת פרישה; פנסיית נכות – בעת אובדן כושר עבודה; פנסיית שאירים - במקרה מוות.

 

על מה מבוססת ההתקשרות עם הקרן?

התקשרות בין העמית לקרן מבוססת על תקנון הקרן - המגדיר את הזכויות והחובות של העמית.

 

מי מחליט כיצד יושקעו כספי הקרן?
כספי החיסכון יושקעו בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחר העמית ובכפוף להחלטות וועדת ההשקעות של הקרן ( בקרן חדשה מקיפה  30% מהחיסכון מושקע באיגרות חוב צמודות מדד הנושאות תשואה מובטחת של 4.86%).

 

כיצד מנוהלים הכספים?

לכל עמית מנוהל חשבון חיסכון נפרד הכולל את הקרן שהושקעה והרווחים/הפסדים על ההשקעה, בניכוי דמי ניהול.

 

מהן קרנות זכאיות?

קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה: זכאיות ולא זכאיות. ההבדל העיקרי ביניהן הוא שהקרנות הזכאיות מחוייבות להשקיע 30% מהחסכון באיגרות חוב מיועדות צמודות מדד עם תשואה מובטחת.

 

מתי אוכל לקבל את הפנסיה?

בגיל פרישה (אישה-62, גבר-67) ניתן לקבל פנסיה מלאה בהתאם לתקנון ו/או לצבירה בקרן. במקרה של פרישה מוקדמת - החל מגיל פרישה מוקדם (60) ניתן לקבל פנסיה מוקטנת.

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
המוצרים הפנסיוניים
WPS1, render time:535 mSec