קופת גמל

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא קופת חיסכון לטווח הארוך.

 

כיצד מנוהלים הכספים?

לכל עמית מנוהל חשבון חיסכון נפרד הכולל את הקרן שהושקעה והרווחים/הפסדים על ההשקעה, בניכוי דמי ניהול.

 

מתי אוכל למשוך את הכסף?

חיסכון שנצבר עד 31.12.07 (כולל) ניתן למשוך כסכום חד-פעמי החל מגיל 60, בתנאי שהוותק בקופה הינו לפחות 5 שנים (קימות אפשרויות משיכה נוספות בהתאם למועד ההפקדה). כספים שהופקדו החל מ- 1.1.2008 ואילך, ניתן להוון ולמשוך כסכום חד-פעמי ובתנאי שתישאר בידי העמית קצבה חודשית מינימלית של 4,357 ש"ח (בשנת 2012).

 

*בכפוף לתקנות מס הכנסה.
**אם קופת הגמל מוגדרת כקופה שאינה משלמת לקצבה על העמית להעביר את הצבירה לקופה משלמת לקצבה, וממנה לקבל קצבה לכל החיים.

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
המוצרים הפנסיוניים
WPS2, render time:235 mSec