מקבלי פיצויים

בנק הפועלים מבקש להעניק לציבור מקבלי הפיצויים מגרמניה את מרב המידע בנושא זה. חשוב לדעת מהן זכויותיך וכיצד מתנהל חשבון הפיצויים שלך. לפניך שאלות ותשובות שיסייעו לך להתמצא בתחום:


פתח מי זכאי לנהל חשבון פיצויים במטבע חוץ?

כל תושב ישראל, נרדף המשטר הנאצי, רשאי לנהל חשבון פיצויים במטבע חוץ. כדי לפתוח חשבון כזה, עליך להציג לבנק מסמך מטעם המוסד המשלם, המאשר כי התשלום הינו במסגרת תשלומים לנרדפי המשטר הנאצי. לחלופין, ניתן להגיש אישור מעורך דין או מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במשרד האוצר. על המסמך לאשר כי:

 • הפונה הינו תושב ישראל ועלה ארצה אחרי ה-30.1.1933.

 • בתקופה שבין ה-30.1.1933 לבין ה-9.5.1945, כולה או חלקה, היה מקום מושבו בגרמניה, או בשטח מדינה שהייתה כבושה, מסופחת או גרורה של גרמניה או בשליטתה.

פתח לקוחות נוספים הרשאים לנהל חשבון פיצויים

 • נכה, חייל משוחרר של צבאות הברית במלחמת העולם השנייה.

פתח אילו כספים ניתן להפקיד בחשבון הפיצויים?

 • תגמול, קיצבה או פיצוי לקורבן רדיפות הנאצים.
 • פנסיה המשתלמת על פי החוק לפיצויים של הפקידות הגרמנית.
 • פנסיה המשתלמת על פי חוק הביטוח הסוציאלי של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה או אוסטריה. ניתן להפקיד לפמ"ח פיצויים, רק אם המוטב עומד בתנאים לניהול חשבון פמ"ח פיצויים שפורט בסעיף 2 לעיל.
 • פיצויים בשל רכוש שהחזירו שלטונות הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, או הכנסות מרכוש כזה.
 • תשלומים לנכה שהוא חייל משוחרר של צבאות הברית במלחמת העולם השנייה בקשר לנכותו.
 • כספים שהועברו מ"ועידת תרבות-קרן סיוע".
 • פיצויים בעקבות תביעה מכוח חיקוק בחו"ל הבא לפצות קורבנות רדיפות הנאצים או של גרוריהם. לדוגמא: פיצויים בגין רכוש שהיה למוטב בחו"ל (אך לא תמורה ממכירה ישירה של הרכוש).
 • רנטות מהולנד.
 • פיצויים מאחת העמותות הבאות בהולנד: עמותת כספי מרור - ממשלתי, עמותת כספי מרור - הסקטור הפרטי.
 • פיצויים מהרשות בצרפת L’office National Des Anciens Combattants Et Victims De Guerre, בכפוף לכך שגיל מקבל הפיצויים היה מתחת לגיל 21 בזמן שאחד מהוריו נשלח למחנות.
 • שילומים מאיטליה בכפוף להצגת מסמך מהמוסד המשלם המאשר שמדובר בתשלומים הבאים לפצות קורבנות רדיפת הנאצים.
 • שילומים מהונגריה בכפוף להצגת מסמך מהמוסד המשלם, המאשר שמדובר בתשלומים הבאים לפצות קורבנות רדיפת הנאצים.
 • כספי עובדי כפייה בתקופת מלחמת העולם השנייה במסגרת הסדר התשלומים מוועידת התביעות Claims Conference.

פתח האם ניתן לנהל חשבון פיצויים כחשבון משותף?

ניתן לנהל חשבון פמ"ח פיצויים במשותף עם קרוב משפחה, העונה על אחת מההגדרות האלה: בן/בת זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא (ילד), נכד וצאצאי בני הזוג, ובן/בת זוגו של כל אחד מאלה.

פתח אילו סוגי פיקדונות ניתן לנהל בחשבון פיצויים?

מקבלי פיצויים יכולים להפקיד לפיקדונות כלהלן:

 • פיקדונות לפי ימים - ניתנים לניהול לתקופה שלא תפחת מחודש, כאשר המפקידים יכולים לקבוע את מועד הפירעון הרצוי בהתאם לתוכניותיהם. ניתן להקים פיקדון בכל סכום.

 • פיקדונות קצובים בחודשים- ניתנים לניהול בכל סכום לתקופות של חודש ועד שנה. פיקדונות מסוג זה מתחדשים באופן אוטומטי לתקופה זהה, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת.

 • פיקדון לשנה עם הכנסה שוטפת- ניתן לניהול החל מסכום של 50,000 $ או שווה ערך במטבעות המותרים, ומתאים ללקוחות הזקוקים להכנסה שוטפת מידי חודש או שלושה חודשים.

פתח באילו מטבעות ניתן לנהל את הפיקדונות?

ניתן לנהל את הפיקדונות במגוון מטבעות רחב כגון: דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג.

פתח כיצד משולמת הריבית על הפיקדונות?

בפיקדונות לפי ימים ובפיקדונות הקצובים בחודשים - הריבית קבועה* לאורך כל תקופת הפיקדון ומשולמת בסופו. קיימת אפשרות לצירוף הריבית לקרן או, לחלופין, להעבירה לחשבון עובר ושב במטבע חוץ לשימוש שוטף.
פיקדון לשנה עם הכנסה שוטפת - שיעור הריבית קבוע לכל אורך השנה, כשהריבית משולמת מדי חודש או מדי שלושה חודשים (על פי בחירה מראש של הלקוח). הריבית אינה מצטרפת לקרן אלא נזקפת לזכות חשבון העובר ושב במטבע חוץ.

 

*מותנה במינימום פיקדון ובסוג המטבע

 

הריבית המשולמת בחשבונות פיצויים פטורה מניכוי מס הכנסה.

WPS1, render time:2724 mSec