שיק דן חסכן לאירוע

שיק דן חסכן לאירוע
 

איך מזמינים?

  • מזמינים פנקס שיקים דן חסכן לאירוע בקלות בפועלים באינטרנט או בסניפכם
  • מעניקים את השיק במתנה לאירוע

  

לתשומת לבך

האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת פיקדונות /חסכונות. תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בהסכם בכתב עם הלקוח ופרסום זה אינו בא להקנות ללקוח זכויות או להטיל על הבנק התחייבויות או מחויבויות בנוסף או בשונה מן האמור. בהסכם ההצטרפות  הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו להפסיק ולתת את ההטבה המפורטת לעיל  ו/או להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא כל הודעה מוקדמת. ההטבה תינתן ובתנאי שבמהלך השנה הראשונה לתקופת החיסכון יופקדו לתוכנית החיסכון לפחות 12 הפקדות בסך של לא פחות מ- 100 ₪ כל אחת ומשיכה בתחנות היציאה בלבד, אין כפל הטבות.
WPS2, render time:4886 mSec