מוצרי החודש

פועלים איתכם בכל החלטה

 

חיסכון עצמאות 70

 

תוכנית חיסכון שקלית לתקופה של 70 חודשים בהפקדה חודשית בריבית קבועה של 1.50%.

 • בהפקדה חודשית  ניתן להפקיד מינימום 50 שקלים, מקסימום 5,000 שקלים
 • ניתן להגדיל/ להקטין/ להפסיק/ לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור בתשלומים).
 • תחנות יציאה – אין

 

לפרטים נוספים

 

 

חיסכון כחול לבן

 

תוכנית חיסכון לתקופה של 70 חודשים . בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בגבוה (ברוטו- לפני ניכוי מס) מבין שתי האפשרויות הבאות:

 • מענק קבוע מראש (ללא הצמדה) בשיעור של 7.00% (ריבית מתואמת שנתית בשיעור של 1.1666%) או הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן (ללא ריבית)
 • משיכת התוכנית אפשרית מתום השנתיים הראשונות בהתאם לתנאי התוכנית
 • סכום מינימום להפקדה – 1,000 שקלים

 

לפרטים נוספים

 

 

חיסכון WIN WIN ל- 3 שנים

 

תכנית חיסכון לתקופה של 3 שנים. בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בגבוה (ברוטו- לפני ניכוי מס) מבין שתי האפשרויות הבאות:

 • מענק קבוע מראש (ללא הצמדה) בשיעור של 2% (ריבית שנתית מתואמת 0.6623%) או הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן (ללא ריבית).
 • אין אפשרות לבצע משיכה של החיסכון או חלקו לפני תאריך הסיום.
 • סכום מינימום להפקדה – 1,000 שקלים.

 

לפרטים נוספים

 

 

חיסכון חושבים קדימה 15

תוכנית חיסכון לתקופה של 15 שנים בהוראת קבע חודשית, בריבית קבועה, עולה ומתחלפת.

 • החיסכון ישא ריבית בשיעור קבוע במהלך 10 שנות החיסכון הראשונות. החל מתום השנה ה- 11 לחיסכון ובכל שנה בהמשך, שיעור הריבית יעלה בשיעור הריבית שיקבע, ויחול על הסכומים שהופקדו החל מתחילת תקופת החיסכון.
 • תחנות יציאה – מתום 10 שנים וכל שנה ממועד זה
 • בהוראת קבע  ניתן להפקיד מינימום 50 שקלים, מקסימום 5,000 שקלים
 • ניתן להגדיל/ להקטין/ להפסיק/ לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור בתשלומים).

 

לפרטים נוספים

 

 

למידע נוסף

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 23.04.2018.
 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות.
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים.
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.
WPS1, render time:636 mSec