מוצרי החודש

יש הצעות שכדאי לתפוס בשתי הידיים

 
"פיקדון חצי חצי"
פיקדון שקלי לתקופה של 12 חודשים המעניק ריבית משולבת:
במחצית הראשונה - ריבית קבועה ובמחצית השנייה- ריבית משתנה כנגזרת מריבית בנק ישראל, בתוספת המרווח שנשאר קבוע בתקופת הפיקדון.
 • תחנות יציאה – אין
 • בתום מחצית ראשונה של השנה הריבית תחושב כריבית דריבית חצי שנתית ותצטרף (לאחר ניכוי מס) לקרן ההפקדה. ובמחצית השנייה של השנה הריבית שקלית משתנה כנגזרת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח הנשאר קבוע בתקופת הפיקדון.
 • סכום מינימום להפקדה – 10,000 ₪

לפרטים נוספים

 

"חיסכון צמרת ברירה ל-4 שנים" 
תוכנית חיסכון לתקופה של 4 שנים. בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בגבוה (ברוטו- לפני ניכוי מס) מבין שתי האפשרויות הבאות:.

 • אפשרות א'- מענק קבוע מראש (ללא הצמדה)
 • אפשרות ב'- הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן (ללא ריבית)

 

 • תחנות יציאה – אין
 • סכום מינימום להפקדה – 50,000 ש"ח

לפרטים נוספים

 

"חיסכון צמוד כל חודש"

תוכנית חיסכון לתקופה של 6 שנים בהוראת קבע חודשית, בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן.

 • תוכנית החיסכון ללא תחנות יציאה
 • הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית
 • בהוראת הקבע ניתן להפקיד מינימום 50 ₪ ועד למקסימום של 5,000 ₪
 • ניתן להגדיל/ להקטין/ להפסיק/ לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור בתשלומים).

 לפרטים נוספים

 

"חיסכון מדדי לכל עת ל-12/ 24 חודשים"
תוכנית חיסכון צמודת מדד לתקופת חיסכון של 12/24 חודשים. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן.
סכום מינימום להפקדה – 1,000 ש"ח
לפרטים נוספים

 

לפרטים נוספים

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 04.04.2017
 • מיסוי- בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי החיסכון/פיקדון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון/פיקדון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים
WPS1, render time:678 mSec