מוצרי החודש

יש הצעות שכדאי לתפוס בשתי הידיים

 
"פיקדון בזמן שלך"
פיקדון שקלי לתקופה של 24 חודשים המעניק ריבית משולבת:
בשנה הראשונה - ריבית קבועה, בשנה השנייה - ריבית משתנה במרווח מהפריים.
 • תחנות יציאה – בתום  שנה וכל חודש לאחר מכן
 • בתום השנה הראשונה, הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית ותצטרף לאחר ניכוי מס  לקרן ההפקדה. במהלך השנה השנייה הריבית תחושב כריבית דריבית חודשית ותצטרף לאחר ניכוי מס במקור לקרן ההפקדה. 
 • סכום מינימום להפקדה - 10,000 ₪

למידע נוסף

 

"צמרת ברירה ל-5 שנים"

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לתקופה של 5 שנים.
 בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בגבוהה מבין האפשרויות הבאות:
מענק קבוע  מראש (ללא הצמדה) או הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן.

 • תוכנית החיסכון ללא תחנות יציאה
 • סכום מינימום להפקדה – 1,000 ₪

למידע נוסף
 

"חיסכון צמוד כל חודש"

תוכנית חיסכון לתקופה של 6 שנים בהוראת קבע חודשית, בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן.

 • תוכנית החיסכון ללא תחנות יציאה
 • הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית
 • בהוראת הקבע ניתן להפקיד מינימום 50 ₪ ועד למקסימום של 5,000 ₪
 • ניתן להגדיל/ להקטין/ להפסיק/ לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור בתשלומים).

 למידע נוסף

 

לפרטים נוספים

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 04.01.2017
 • מיסוי-  בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי החיסכון/פיקדון יהיו כפי שייקבע בין הצדדים 
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון/פיקדון וכן רשאי בכל עת לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים 
WPS1, render time:603 mSec