מוצרי החודש

פועלים איתכם בכל החלטה

 
פקדון חצי-חצי

 

פיקדון שקלי לשנה ב- 2 חלקים: חצי שנה ראשונה - תתקבל ריבית קבועה, ובחצי השני של השנה - ריבית משתנה הנגזרת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנשאר קבוע במהלך חיי הפיקדון.

 • שיעור הריבית במונחים שנתיים בחצי השנה הראשונה 0.55%. שיעור הריבית במונחים שנתיים ובחצי השני של השנה 0.45% (ריבית בנק ישראל בתוספת 0.35%).
 • הריבית מחושבת בשיעור ריבית דריבית חצי שנתית.
 • בתום חצי השנה הראשונה הריבית תצטרף (לאחר ניכוי מס) לקרן ההפקדה.
 • שיעור ריבית בנק ישראל נכון ליום 10.01.18 הינו 0.1%.
 • תחנות יציאה - אין

 

לפרטים נוספים 

 

חיסכון WIN WIN 

 

תוכנית חיסכון לתקופה של 5 שנים בה הלקוח יזוכה בגבוה מבין מענק קבוע מראש או הצמדה למדד בתום תקופת החיסכון.

 • שיעור המענק לתקופת החיסכון הינו 7% המשקף ריבית שנתית מתואמת בשיעור של 1.3624%.
 • הריבית מחושבת במונחי ריבית דריבית שנתית.
 • משיכת התוכנית אפשרית מתום השנה הראשונה בהתאם לתנאי המשיכה בתוכנית.

 

לפרטים נוספים 

 

חיסכון חושבים קדימה 10 

 

תכנית חיסכון בהוראת קבע חודשית לתקופה של 10 שנים בריבית קבועה ועולה מתום 5 שנים.

 • שיעור הריבית  במהלך 5 שנות החיסכון הראשונות הינה 1.00% במונחים שנתיים. מתום השנה ה-6 לחיסכון ובכל שנה בהמשך הריבית תעלה ותחול על הסכומים שהופקדו החל מתחילת תקופת החיסכון.
 • להלן שיעורי הריביות במונחים שנתיים:
  מתום 6 שנות חיסכון - 1.1% 
  מתום 7 שנות חיסכון - 1.35% 
  מתום 8 שנות חיסכון - 1.65% 
  מתום 9 שנות חיסכון - 1.90%
  מתום 10 שנות חיסכון (תום תקופה) - 2.20%

 

 • תחנות יציאה מתום 5 שנים וכל שנה ממועד זה

 

לפרטים נוספים 

 

חיסכון חושבים קדימה 15

 

תכנית חיסכון בהוראת קבע חודשית לתקופה של 15 שנים בריבית קבועה ועולה מתום 10 שנים.

 • שיעור הריבית  במהלך 10 שנות החיסכון הראשונות הינה 2.50% במונחים שנתיים. מתום השנה ה-11 לחיסכון ובכל שנה בהמשך הריבית תעלה ותחול על הסכומים שהופקדו החל מתחילת תקופת החיסכון.
 • להלן שיעורי הריביות במונחים שנתיים:
          מתום 11 שנות חיסכון - 2.70% 
          מתום 12 שנות חיסכון - 2.90%
          מתום 13 שנות חיסכון - 3.10%
          מתום 14 שנות חיסכון - 3.10%
          מתום 15 שנות חיסכון (תום תקופה) - 3.30%

 

 • תחנות יציאה מתום 10 שנים וכל שנה ממועד זה

 

לפרטים נוספים 

 

 

למידע נוסף

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 10.1.2018
 • בחסכונות בהפקדה חד פעמית ניתן להפקיד סכום מינימום של 1000 ש"ח וסכום המקסימום של  250,000 ש"ח.
 • בחסכונות בהוראת קבע חודשית ניתן להפקיד סכום מינימום של 50 ש"ח וסכום מקסימום של 5,000 ש"ח כמו כן ניתן להגדיל/להקטין/להפסיק/לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור בתשלומים)
 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדי
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת
  פרטים מלאים ומחייבים בסניפים
WPS1, render time:678 mSec