מוצרי החודש

פועלים איתכם בכל החלטה

 

חיסכון "ספרינט חודשי"

 

פיקדון שקלי לתקופה של 6 חודשים בריבית שקלית קבועה (בחישוב שנתי).

 

 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון –הלקוח יקבל 50% מהריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך.
 • 6 חודשים ללא אפשרות חידוש.
 • סכום חיסכון מינימלי 1000 ש"ח

 

לפרטים נוספים

 

 

 

חיסכון "זמין בשבילך"

 

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.

 • הריבית קבועה בחצי השנה הראשונה ועולה כל חצי שנה לאחר מכן בשיעור קבוע.
 • ככל שמתמידים בתקופת החיסכון כך הריבית המתקבלת עבור כל חציון הולכת וגדלה (מדורגת).
 • שיעור הריבית במועדי היציאה יהיה ממוצע הריביות בגין תקופת החיסכון בפועל.
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות.
   

 

 

לפרטים נוספים

 

 

 

 פיקדון קצוב בחודשים בדולר לשנה

 

פיקדון במט"ח בריבית ריבית קבועה ומובטחת המשולמת בתום תקופת הפיקדון.

 

 • מטבע: דולר
 • תקופה:  12 חודשים
 • ריבית: קבועה, בשיעור שנתי של 1%
 • תחנות יציאה: ללא
 • קביעת הריבית: בהתאם ליתרת הלקוח הכוללת בפיקדונות מט"ח
 • סכום מינימום: 2500$

 

לפרטים נוספים

 

 

 

למידע נוסף

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 04.2.2019.
 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות.
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים.
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.

 

 

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

WPS1, render time:3281 mSec