מוצרי החודש

פועלים איתכם בכל החלטה

 

חיסכון "זמין בשבילך"

 

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.

 • הריבית קבועה בחצי השנה הראשונה ועולה כל חצי שנה לאחר מכן בשיעור קבוע.
 • ככל שמתמידים בתקופת החיסכון כך הריבית המתקבלת עבור כל חציון הולכת וגדלה (מדורגת).
 • שיעור הריבית במועדי היציאה יהיה ממוצע הריביות בגין תקופת החיסכון בפועל.
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות.
   

 

 

לפרטים נוספים

 

 

 

פיקדון משיכה בשלבים

 

 • פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה כוללת של 12 חודשים
 • בפיקדון תתאפשר משיכה של חלק מסכום הקרן והריבית הצבורה מידי 3 ח' –
  סכום הקרן המרבי למשיכה, בכל מועד משיכה, נקבע כשיעור מסכום ההפקדה המקורי.
  הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות.

 

פיקדון הנושא ריבית קבועה ומובטחת המשולמת בתום תקופת הפיקדון.

 • פיקדון שקלי בריבית קבועה
 • תקופה:  12 חודשים
 • סכום השקעה מינימלי : 1,000 ש"ח
 • בפיקדון תתאפשר משיכה של חלק מסכום הקרן והריבית הצבורה מידי 3 ח' – סכום הקרן המרבי למשיכה, בכל מועד משיכה, נקבע כשיעור מסכום ההפקדה המקורי.
 • תחנות יציאה: מידי 3 חודשים עפ"י מדרגות המשיכה המפורטות
 • להלן פרוט שיעורי המשיכה המרביים, מסכום קרן ההפקדה המקורית, במועדי המשיכה:
           משיכה בתום 3 חודשים – ניתן למשוך עד 25% מקרן מקורית
           משיכה בתום 6 חודשים – ניתן למשוך עד 50% מקרן מקורית
           משיכה בתום 9 חודשים – ניתן למשוך עד 50% מקרן מקורית
           משיכה בתום 12 חודשים – ניתן למשוך את מלוא היתרה

 

 • אחוז משיכה מקרן מקורית - בהתאם לאחוזי המשיכה המפורטים וסכום ההפקדה שיבוצע בפועל, יפרסו סכומי המשיכה המרביים של קרן הפיקדון. אחוז המשיכה מהווה שיעור מרבי למשיכה, בהנחה שלא בוצעו משיכות בתחנות. במידה ויבוצעו משיכות בתחנות, ישתנה הסכום למשיכה בתחנות הבאות ויקטן בהתאם לסכום שנמשך.
 • לסכום הקרן הנמשך תצטרף הריבית שנצברה בגינה.
   

 

לפרטים נוספים

  


 

פיקדון "חצי חצי" 

 • פיקדון שקלי לשנה
 • בחצי השנה הראשונה - ריבית שקלית קבועה וידועה מראש.
 • בחצי השנה השנייה – ריבית שקלית משתנה הנגזרת מריבית בנק ישראל בניכוי מרווח.
 • אין מועדי משיכה לפני תום תקופת הפיקדון.
 • סכום מינימום- 1,000 ש"ח

 

לפרטים נוספים

 

 

 

למידע נוסף

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 02.12.2018.
 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות.
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים.
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.

 

 

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

WPS1, render time:2164 mSec