מוצרי החודש

פועלים איתכם בכל החלטה

 

חיסכון "זמין בשבילך"

 

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.

 • הריבית קבועה בחצי השנה הראשונה ועולה כל חצי שנה לאחר מכן בשיעור קבוע.
 • ככל שמתמידים בתקופת החיסכון כך הריבית המתקבלת עבור כל חציון הולכת וגדלה (מדורגת).
 • שיעור הריבית במועדי היציאה יהיה ממוצע הריביות בגין תקופת החיסכון בפועל.
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות.
   

 

 

לפרטים נוספים

 

 

 

פיקדון קצוב בחודשים בדולר לשנה

 

פיקדון הנושא ריבית קבועה ומובטחת המשולמת בתום תקופת הפיקדון.

 • פיקדון דולרי בחודשים
 • תקופה:  12 חודשים
 • ריבית: קבועה
 • תחנות יציאה: ללא
 • קביעת הריבית: בהתאם ליתרת הלקוח הכוללת בפיקדונות מט"ח

 

 

לפרטים נוספים

  

 

חיסכון "ניצחון ב-3 שנים" ל-3 שנים

 

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לתקופה של 36 חודשים, עם מענק קבוע ומובטח.

 • מענק קבוע מראש (ללא הצמדה) בשיעור של 1% (ריבית שנתית מתואמת 0.3323%).
 • לתוכנית החסכון לא תשולם ריבית כלשהי בנוסף לסכום המענק.
 • סכום מינימום להפקדה – 1,000 שקלים. 

 

לפרטים נוספים

 

 

 

 

חיסכון חושבים קדימה 15

 

תוכנית חיסכון לתקופה של 15 שנים בהוראת קבע חודשית, בריבית קבועה, עולה ומתחלפת.

 • החיסכון ישא ריבית בשיעור קבוע במהלך 10 שנות החיסכון הראשונות. החל מתום השנה ה- 11 לחיסכון ובכל שנה בהמשך, שיעור הריבית יעלה בשיעור הריבית שיקבע, ויחול על הסכומים שהופקדו החל מתחילת תקופת החיסכון.
 • תחנות יציאה – מתום 10 שנים וכל שנה ממועד זה
 • בהוראת קבע  ניתן להפקיד מינימום 50 שקלים, מקסימום 5,000 שקלים
 • ניתן להגדיל/ להקטין/ להפסיק/ לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור בתשלומים).

 

לפרטים נוספים

 

 

 

למידע נוסף

 • הריביות המפורסמות נכונות ליום 04.06.2018.
 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות.
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים.
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.

 

 

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

WPS1, render time:572 mSec