מוצרי החודש

מתחממים לקראת הקיץ

 

חיסכון "ספרינט חודשי"

 

פיקדון שקלי לתקופה של 6 חודשים בריבית שקלית קבועה (בחישוב שנתי).

 

 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון –הלקוח יקבל 50% מהריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך.
 • 6 חודשים ללא אפשרות חידוש.
 • סכום חיסכון מינימלי 1000 ש"ח

 

לפרטים נוספים

 

 

חיסכון זמין בשבילך

 

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.

 

 • תקופה: 24 חודשים
 • ריבית: תוכנית חיסכון שקלית, המעניקה ריבית הולכת ועולה ככל שמתמידים בה
 • תחנות יציאה: כל 6 חודשים                                     
 • מינימום: 1,000 ש"ח

לפרטים נוספים

 

 


חיסכון מנצח ל- 3 שנים

  תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון

 •  תקופה:36  חודשים
 •  קרן הפקדה והמענק אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו
 •  המענק מהווה את סך הריבית הצבורה במונחי ריבית דריבית שנתית בגין מלוא תקופת החיסכון
 •  מועדי משיכה/תחנות: אין
 •  משיכה לא בתחנה :
  •  עד 12 חודשים: אין אפשרות למשיכת כספים
  •  במשיכה מתום 12 חודשים ולפני תום 24 חודשים: 40% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל
  •  במשיכה מתום 24 חודשים ולפני תום תקופה : 60% משיעור המענק מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל.
  •  מינימום: 1,000 ₪
    

 

לפרטים נוספים

 

 

למידע נוסף

 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות.
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים.
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות.

 

 

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

WPS1, render time:1288 mSec