מיסוי ישראלי בגין ניירות ערך זרים

מידע בנושא מס הנגבה בישראל בגין השקעות בחו"ל

 סוג המכשיר

סוג ההכנסה 

שיעור המס

מניות ואופציות 

רווח הון 

25%

 

דיבידנד

25%

     

ETF

רווח הון 

25%

     

קרנות נאמנות

רווח הון 

25%

 

דיבידנד

25%

     

אג"ח סחיר שהונפק לפני ה - 8.5.00

רווח הון

25%

 

ריבית 

35%

     

אג"ח סחיר שהונפק לאחר ה - 8.5.00

רווח הון

25%

 

ריבית

25%

     

אג"ח לא סחיר

רווח הון

25%

 

ריבית

25%

 

דגשים

  • חישוב המס על רווח בניירות ערך שנרכשו לפני ה- 01.01.05 ונמכרו החל מ- 2006 יעשה באופן ליניארי: עד ה- 31.12.04 לפי 35%, החל מ- 2005 לפי 20%.

  • שיעורי המס המפורטים בדף זה מתייחסים ליחידים בלבד.

  • על מכירת ניירות ערך זרים או תקבולים כלשהם המתקבלים בגינם עשויים לחול מיסים ותשלומים נוספים בהתאם לדיני המס בחו"ל החלים ביחס לאותם ניירות ערך.

  • אין להסתמך על האמור לעיל כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.

  • המידע המפורט לעיל אינו מחייב את בנק הפועלים, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואין להתבסס עליו לצורכי קבלת החלטת השקעה.

  • על כל אדם להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.

WPS1, render time:374 mSec