פטורים והטבות מס

מי זכאי להטבות?

משקיעים השייכים לקבוצות הבאות, זכאים לפטורים והטבות על מיסוי שוק ההון ואפיקי השקעה אחרים:


פתח גמלאים

גמלאי הזכאי להטבה מוגדר כמי שמלאו לו 67 שנה ("גיל פרישת חובה") ושביום 1.1.2003 מלאו לו 55 שנה. גמלאי העונה להגדרה, יהיה זכאי לניכוי בגובה של 8,040 ₪ לשנה מהכנסתו החייבת במס מריבית בגין פיקדונות ותוכניות חיסכון (אין ניכוי מותר כנגד השקעות אחרות בשוק ההון). אם שני בני הזוג עונים על ההגדרה, הניכוי המגיע להם יעמוד על סכום של 12,000 ₪ לשנה.

פתח בעלי הכנסות נמוכות

בעל הכנסה נמוכה מוגדר כתא משפחתי (שני בני זוג) שהכנסתו השנתית נמוכה מ- 48,000 ₪. לבעלי הכנסות אלה ניתן ניכוי בגובה של 7,920 ₪, אותו יוכלו לנכות מול הכנסתם החייבת במס מריבית בגין פיקדונות ותוכניות חיסכון (אין ניכוי מותר כנגד השקעות אחרות בשוק ההון).

פתח תושב חוזר

פטור ממס על ריבית בפיקדון מט"ח לתקופה של שלושה חודשים ומעלה, כנגד חתימה על הצהרה לגבי מעמדו לצורך פקודת מס הכנסה, עפ"י התנאים הבאים:

 • בחשבון שנפתח לפני 1.1.2003, הפטור תקף עד סוף 2007 או בסיום עשר שנים מיום שהיה לתושב חוזר (המוקדם מביניהם).

 • בחשבון שנפתח לאחר 1.1.2003, הפטור תקף למשך 5 שנים מיום השיבה לארץ.

פתח עולה חדש

עולה חדש, עד 20 שנה מיום עלייתו, פטור ממס על ריבית בפיקדון מט"ח לתקופה של שלושה חודשים ומעלה, כנגד חתימה על הצהרה לגבי מעמדו כעולה חדש לצורך פקודת מס הכנסה.

פתח תושב חוץ

תושב חוץ חייב במס (כמו תושב ישראל) על:

 • הכנסות מריבית בפיקדון שקלי או תוכנית חיסכון.

 • הכנסות מריבית או דיבידנד מניירות ערך ישראליים.

 • חוזים עתידיים.

 • רווח הון הנובע ממכירה או פדיון של קרן נאמנות פטורה, המחזיקה פחות מ- 95% מאחזקותיה בניירות ערך זרים.

 • רווח הון הנובע ממימוש אחזקות בחברות שאינן לצורכי מחקר ופיתוח.

 

תושב חוץ פטור ממס על הכנסות מריבית בפיקדון במטבע חוץ בתנאים הבאים:

 • תושב החוץ אינו מנהל עסק או משלח יד בישראל ואין לו מפעל קבע בישראל.

 • לתושב החוץ אין שותפים בפיקדון מט"ח שאינם תושבי חוץ.

 • תושב החוץ הצהיר על היותו תושב חוץ, לעניין פקודת מס הכנסה.

 • הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של תושב החוץ, או לחבר בני אדם שתושב החוץ הוא בעל שליטה בו אם הם תושבי ישראל. 

 

תושב חוץ פטור ממס על רווחי ההון הבאים:

 • רווח הון הנובע ממכירת אחזקות בחברת מו"פ.

 • רווח הון הנובע ממכירת ניירות ערך ישראליים הנסחרים בבורסה.

 • רווח הון הנובע ממכירת אג"ח ישראלי (כולל אג"ח ישראלי בחו"ל).

 • רווח הון הנובע ממכירה או פדיון קרן נאמנות לתושבי חוץ.

 • רווח הון הנובע ממכירה או מימוש נגזרים (אופציות מעו"ף).

 • רווח הון וריבית הנובעים מאג"ח ממשלתי.

 • רווח הון, ריבית ודיבידנד הנובעים מניירות ערך זרים.

 • רווח בגין עסקת פורוורד.

פתח מקבל פיצויים (פפ"צ)

תושב ישראל הזכאי לנהל חשבון פמ"ח (פיקדון מטבע חוץ) פיצויים יהיה פטור ממס על ריבית בפיקדונות מט"ח.
פטורים והטבות מס
WPS1, render time:3583 mSec