שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

בנק הפועלים מעמיד מגוון רב של פיקדונות שקליים המבוססים על התחייבות הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/או הצמדה, על פי תנאי הפיקדון. הריבית הניתנת מושפעת ממספר משתנים כגון סכום ההשקעה, תקופת ההשקעה, בסיס ההצמדה ותנאי הפיקדון האחרים. לפניכם טבלת ריביות של הפיקדונות השקליים בבנק הפועלים.

בחר בפקדון השקלי לקבלת אחוזי הריבית לכל סכום ותקופה.


פצ"מ דולר 
ריבית קבועה 
משיכה שלבים 3ח 
פריים 
חסכון גמיש 
UP אקטיבי 
פר"י 
פיקדון חצי חצי 

הערות: הנתונים מתעדכנים ע"ב יומי. במקרה של סתירה בין הנתונים המובאים בטבלאות אלו לספרי הבנק, ספרי הבנק יחייבו את הבנק לכל דבר ועניין.

WPS1, render time:435 mSec