תעריפון הבנק

תעריפון בנק הפועלים

לתשומת לבך: בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בלוח זה, לבין המידע הרשום בתעריפון השלם של הבנק – ייקבע הרשום בתעריפון השלם

 

הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "עסק גדול"

התפלגות עמלות ני"ע

דף הסבר - "שירות המסלולים"

 

הטבות לאוכלוסיות

לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.

 

הבהרה למבקש לפתוח חשבון למטרת עסק בדבר המשמעות המעשית של סיווג החשבון כחשבון "עסק קטן" לעניין תעריפון השירותים

 

הודעות על שינויים 

הודעה ללקוחות על שינוי בתעריפון הבנק ללקוח יחיד/עסק קטן החל מ- 15.04.2019 ועד 30.6.2019

הודעה ללקוחות על שינוי בתעריפון הבנק ללקוח יחיד/עסק קטן החל מ- 03.03.2019

הודעה ללקוחות מ- 27.11.2018 בדבר שינוי הריבית החל מ- 30.11.2018

WPS2, render time:2492 mSec