צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
     
 
המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לגרירת משכנתא
 


ככלל, לצורך גרירת משכנתא יש להמציא מסמכים כמבוקש לגבי קבלת הלוואה:
טופס בקשה מלא על כל פרטיו (כולל חתימת מבקשי ההלוואה)
צילום תעודת זהות או דרכון של הלווים (כולל ספח פרטים אישיים)
לווה / ערב שכיר: 3 תלושי משכורת אחרונים
לווה / ערב עצמאי: אישור רואה חשבון לשנה הנוכחית והעתק שומת מס הכנסה של השנה הקודמת
תדפיסי חשבון בנק מקוריים משלושה חודשים אחרונים (של כל הלווים)
אישור על הכנסה ממקורות אחרים כגון: שכר דירה, מזונות, רנטה, ביטוח לאומי וכו' - אם רלוונטי
צילום חוזה רכישה, כולל תמורה כספית
צילום חוזה מכירת הדירה הקיימת, כולל תמורה כספית
נסח רישום מקרקעין עדכני (מהטאבו) או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל, ו/או אישור זכויות מחברה קבלנית (שהוגדרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן) + הסכם חכירה מול המינהל (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו)
מסמכים אחרים שיתבקשו לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

לבונים בבנייה עצמית / הרחבה: בנוסף למסמכים הנ"ל, יידרשו גם המסמכים והאישורים הבאים:
תוכנית בנייה מאושרת + היתרי בנייה בתוקף
חוזה פיתוח / חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, או לחלופין העתק מנסח רישום מקרקעין המצביע על זכויותיכם בקרקע
מסמכים נוספים שיידרשו על ידי הבנק לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

לתשומת לבכם:

  • אישור הגרירה הינו בכפוף לאישור הבנק על פי תנאיו ונהליו, בכפוף לכך שיומצאו לבנק כל המסמכים והביטחונות הדרושים לו ובכפוף להוראות כל דין.

  • לגבי גרירת כספי סיוע של מדינת ישראל ("זכאות"), ייתכנו דרישות נוספות על פי הוראות משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. כמו כן, ישנם מקרים בהם לא ניתן לגרור הלוואת זכאות ממקום אחד לאחר, או שניתן לגרור את חלקה או שהגרירה כרוכה בשינוי תנאי ההלוואה המקורית - מומלץ לבדוק זאת בסניף הבנק לפני רכישת דירה חדשה.

WPS1