צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
בוחרים משכנתא נכון 
סוגי משכנתאות
איזו משכנתא מתאימה לכם?
 
קיימים סוגים רבים של משכנתאות, ולא תמיד קל להבין איזו משכנתא (או שילוב משכנתאות) תענה על הצרכים שלכם. קיים הרצון לשלם כמה שפחות (לאורך זמן), וכן קיים הצורך בתחושת ביטחון ויציבות בעמידה בהחזרים.
בנק הפועלים מעמיד לרשותכם מגוון סוגי משכנתאות המותאמות לצרכים שלכם. להלן הסבר קצר ותמציתי לגביהן.
המידע המלא והמפורט על סוגי ההלוואות, אופן פירעונן, מנגנון קביעת הריבית ועוד, הנו כמפורט בפרק ג' בחלק ב' של המדריך למשכנתאות.


משכנתא צמודת מדד

מדובר בהלוואה שצמודה למדד המחירים לצרכן ומושפעת מהשינויים בו. מדד זה מתפרסם פעם בחודש והוא מושפע ממצב המשק.
ישנן מספר משכנתאות צמודות למדד מחירים לצרכן הניתנות על ידי הבנק:

 • בריבית קבועה - לתקופה של 4 שנים עד 30 שנים.

 • בריבית חצי קבועה - תקופה של 6 עד 30 שנים. הריבית החלה על הלוואה זו תשתנה פעם אחת, במחצית תקופת ההלוואה.

 • בריבית משתנה -

  • משכנתא 32 - משכנתא בריבית משתנה הצמודה למדד המחירים לצרכן, לתקופה שבין 30-4 שנים.
   הלקוח יכול לבחור את מועדי שינוי הריבית החל מריבית משתנה מדי 10 חודשים ועד לריבית משתנה מדי 60 חודשים. ללקוח אפשרות לפירעון מוקדם* ללא עמלה במועדי שינוי הריבית.

  • אג"ח חמש פלוס – הלוואה בריבית משתנה על בסיס תשואות אג"ח צמודות, הריבית החלה על הלוואה זו תשתנה לאורך תקופת ההלוואה, בכל 60 חודשים.
   ההלוואה לתקופה של 10-30 שנים
   מנגנון קביעת הריבית:
   בהלוואה זו, ריבית הבסיס, מחושבת על פי תשואות אג"ח צמודות מדד כמוסבר להלן:
   שיעור הריבית יקבע במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי ריבית (כל 60 חודש) על פי תשואות האג"ח הראשונה והאג"ח השנייה, כדלהלן:
   שיעור הריבית יקבע במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי ריבית (כל 60 חודש) על פי התשואה הריאלית באחוזים הנגזרת מאמידת עקום אפס, של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שהתפרסם שני ימי עסקים לפני תחילת תקופת הריבית, על ידי בנק ישראל, בסוג ממוצע קלנדרי לתקופה לפדיון של 5 שנים. שעור התשואה זה מתפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, תחת הכותרת: "סטטיסטיקה" > "הפעילות הפיננסית" > "שוק אגרות החוב והמק"מ" > "אגרות חוב ממשלתיות" > "התשואה הראלית הממוצעת הנגזרת מאמידת עקום אפס".

 

אג"ח חמש– הלוואה בריבית משתנה על בסיס תשואות אג"ח לא צמודות, הריבית החלה על הלוואה זו תשתנה לאורך תקופת ההלוואה, בכל 60 חודשים.

ההלוואה לתקופה של 10-30 שנים

מנגנון קביעת הריבית :

בהלוואה זו, ריבית הבסיס, מחושבת על פי תשואות אג"ח לא צמודות כמוסבר להלן:

שיעור הריבית יקבע במועד ביצוע ההלוואה ובכל מועד שינוי ריבית (כל 60 חודש) על פי התשואה הנומינלית באחוזים הנגזרת מאמידת עקום אפס, של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הלא צמוד, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל שהתפרסם שני ימי עסקים לפני תחילת תקופת הריבית, על ידי בנק ישראל, בסוג ממוצע קלנדרי לתקופה לפדיון של 5 שנים.

שעור התשואה זה מתפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, תחת הכותרת "סטטיסטיקה" > "הפעילות הפיננסית" > "שוק אגרות החוב והמק"מ" > "אגרות חוב ממשלתיות" > "התשואה הנומינלית הממוצעת הנגזרת מאמידת עקום אפס".

 

משכנתא לא צמודה בריבית משתנה נושאת ריבית פריים

מדובר בהלוואה לא צמודה, בריבית משתנה, הניתנת לתקופה של עד 30 שנה.

 

משכנתא יציבה

משכנתא יציבה בריבית קבועה ללא הצמדה למדד.
ההלוואה אינה צמודה ועל כן יתרת ההלוואה פוחתת החל מהחודש הראשון.
ההלוואה ניתנת לתקופה  של 4-30 שנים.
הריבית קבועה לאורך חיי ההלוואה ואין הצמדה, לכן ההחזר החודשי קבוע ואינו משתנה.
מסלול זה מקנה מקסימום ביטחון ויציבות בהחזר החודשי אשר לא ישתנה במהלך כל תקופת ההלוואה.

 

משכנתא צמודה לדולר/אירו

מדובר בהלוואה בשקלים חדשים צמודה לדולר או לאירו, בריבית משתנה, הניתנת לתקופה של 4 עד 25 שנה. בהלוואה זו הריבית תשתנה כל 3 או 6 חודשים, כפי שייקבע בחוזה ההלוואה, על פי ריבית הליבור.

 

הלוואת "גישור'

הלוואות "גישור" ניתנות לתקופה של 2 עד 4 שנים.
הלוואות אלו מיועדות לתקופות קצרות, למשל, עד שתקבלו את מלוא הסכום ממכירת הנכס הנוכחי שלכם. קיימים שני אפיקי תשלום להלוואה זו:

 • הלוואה הנפרעת בתשלום חד-פעמי בסוף תקופה.

 • הלוואה שהקרן והפרשי ההצמדה עליה נפרעים בתשלום חד-פעמי בתום התקופה. הריבית משולמת באופן שוטף מדי חודש.

 

 

משכנתא משולבת

כשלא רוצים להחזיק את כל הביצים בסל אחד, היתרונות שמעניקים לכם סוגי המשכנתאות השונים משתנים בהתאם להתפתחות האישית שלכם ולתנאי הכלכלה המקומית (והעולמית). אם אינכם מעוניינים לבחור בסוג אחד בלבד של משכנתא לטווח ארוך, ניתן לבחור ב"פיזור סיכונים", כלומר, לשלב בין מספר סוגי משכנתאות. כך תוכלו להיערך ליותר מתרחיש כלכלי אחד.

 

פירוט לגבי כל סוגי המשכנתאות בפרק ג' בחלק ב' של המדריך למשכנתאות.

כמו כן, ניתן לקבל מידע אצל:

 • משכן-פועלים משכנתאות בטלפון המאפשר קבלת אישור ראשוני להלוואה בטלפון: 2408*.

 • יועצי המשכנתאות בסניפי בנק הפועלים

 • המידע המלא והמפורט על סוגי ההלוואות, אופן פירעונן, מנגנון קביעת הריבית ועוד, הנו כמפורט בפרק ג' בחלק ב' של מדריך המשכנתאות.
 • המידע המוצג להלן נכון לנובמבר 2006, וכפוף לשינויים בחוק, בהוראות בנק ישראל ובדרישות הבנק בעת הביצוע כפי שיהיו מפעם לפעם.
 • אין במידע האמור לעיל משום הצעה לאשראי. קבלת המשכנתא מותנית בהגשת בקשה לקבלתה ואישורה הפרטני על ידי הבנק, כפוף למילוי תנאיו ולמתן בטוחות לשביעות רצונו.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
   

 

WPS2