צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
     
 
מה סכום ההלוואה שניתן לקבל ביחס לשווי הנכס?
 

בעת הגשת בקשה למשכנתא, הבנק יבחן על פי שיקוליו מהו סכום ההלוואה שהוא מוכן להעמיד כהלוואה לדיור,  ובלבד ששיעור סכום ההלוואה ביחס לשווי הנכס, לא יעלה על שיעורים שהורה המפקח על הבנקים.

 

מה קובעות הוראות המפקח על הבנקים?

אם הלוואה מיועדת למימון רכישה, בניה, הרחבה או שיפוץ דירת או בית מגורים, או מגרש המיועד למגורים, והלווה הינו "יחיד אזרח ישראלי" כהגדרתו בהוראות המפקח על הבנקים, סכום ההלוואה המרבי המותר על פי הוראות המפקח נקבע על סמך מספר נתונים, לרבות:

  • האם  הלקוח הוא הרוכש או בעל הנכס הנ"ל
  • האם לרוכש או לבעל נכס זה דירות או בתי מגורים נוספים
  • האם יש לו דירה או בית נוסף אחד בלבד- האם בכוונתו למכרו ומתי
  • האם הלקוח מציע כבטוחה להלוואה את הנכס אשר הוא מבקש לממן או נכס אחר.

 

אם מדובר ב"דירה יחידה" (כהגדרתה בחוק מס שבח) – דירה הנרכשת ע"י אזרח ישראלי ומהווה דירת המגורים היחידה שלו בישראל או באיו"ש - שיעור המימון המכסימלי שניתן לקבל מהבנק הינו עד 75%.

 

אם מדובר ב"דירה חליפית"(כהגדרתה בחוק מס שבח)- דירת מגורים הנרכשת על ידי אזרח ישראלי שבבעלותו דירת מגורים נוספת אשר לולא הדירה הנרכשת הייתה מהווה דירה יחידה, והלווה מתחייב למכור אותה בפרקי הזמן הנדרשים על פי חוק מס שבח, שיעור המימון המכסימלי שניתן לקבל מהבנק הינו עד 70%.

 

אם מדובר ב"דירה להשקעה" – דירה שאינה "דירה יחידה" או " דירה חליפית" – שיעור המימון יהיה עד 50% מימון .

 

אם רוכש הדירה (או בעל הנכס שלבנייתו, הרחבתו או שיפוצו התבקשה ההלוואה) אינו "יחיד אזרח ישראלי" כהגדרתו בהוראות המפקח, סכום ההלוואה לא יעלה על 50% משווי הנכס.

 

אם ההלוואה מיועדת למטרה אחרת, על פי הוראת המפקח על הבנקים סכום ההלוואה לא יעלה על 50% משווי דירת או בית המגורים שיבטיחו אותה.

 

מגבלות המפקח על הבנקים בעניין שיעור המימון המרבי כאמור בסעיף זה אינן חלות אם ההלוואה ניתנת לצורך פירעון הלוואה לדיור קיימת בסכום שאינו עולה על סכום ההלוואה הנפרעת.
כמו כן, הן אינן חלות אם יותר מ- 50% מסך ההלוואה הכוללת שמקבל לקוח הינו הלוואה הניתנת לפי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון מכספי המדינה ובאחריותה.

 

לקבלת המידע המלא והסברים נוספים אנא פנה ליועצי המשכנתאות בסניפי הבנק.

 

המידע הנ"ל נכון ליום 17.7.17 והינו כפוף לכל דין ולשינויים שעשויים לחול בהוראות הפיקוח על הבנקים.  מומלץ להתעדכן מול יועצי המשכנתאות בסניפי הבנק, בסמוך למועד בו נדרשת הלוואה לדיור מהבנק.

 

WPS2