צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
     
 
המסמכים הנדרשים לשם פתיחת תיק הלוואה
 
טופס בקשה מלא על כל פרטיו (כולל חתימת מבקשי ההלוואה)
צילום תעודת זהות של הלווים (כולל ספח פרטים אישיים)
צילום תעודת עולה (כל הדפים)
תעודת זכאות (לזכאים)
לווה / ערב שכיר: 3 תלושי משכורת אחרונים
לווה / ערב עצמאי: אישור רואה חשבון והעתק שומת מס הכנסה שנה אחרונה
תדפיסי חשבון בנק מקוריים מחמישה חודשים אחרונים (של כל הלווים)
אישור על הכנסה ממקורות אחרים כגון: שכר דירה, ביטוח לאומי וכו' - אם רלוונטי
צילום חוזה רכישה
נסח רישום מקרקעין עדכני (מהטאבו) או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל, ו/או אישור זכויות מחברה קבלנית (שהוגדרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן) + הסכם חכירה מול המינהל (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו)
מסמכים אחרים שיתבקשו לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

לבונים בבנייה עצמית / הרחבה:
בנוסף למסמכים הנ"ל, יידרשו גם המסמכים והאישורים הבאים:

תוכנית בנייה מאושרת + היתרי בנייה בתוקף
חוזה פיתוח / חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, או לחלופין העתק מנסח רישום מקרקעין המצביע על זכויותיכם בקרקע
מסמכים נוספים שיידרשו על ידי הבנק לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

* קבלת הלוואה הינה בכפוף לאישור הבנק על פי תנאיו ונהליו, בכפוף לכך שיומצאו לבנק כל המסמכים והביטחונות הדרושים לו ובכפוף להוראות כל דין.
WPS1